Mىنبەر

حودجي يۋجنوگو كازاحستانا: يستوريا ي كۋلتۋرا

مۋسۋلمانسكيە دەستسەنتنىە رەليگيوزنىە ەليتى ۆ پروشلوم يگرالي زناچيتەلنۋيۋ رول ۆ وبششەستۆەننوي جيزني نارودوۆ تسەنترالنوي ازي. ۆ سوۆەتسكي پەريود ۆ سۆيازي س پوليتيكوي ينتەنسيۆنوي مودەرنيزاتسي، سوتسيالنىح، ەكونوميچەسكيح ي پوليتيچەسكيح يزمەنەني پرويزوشلا ترانسفورماتسيا بىۆشيح سوسلوۆي، ۆمەستە س تەم، كاكوي-تو چاستي رەليگيوزنوي ەليتى ۋدالوس ۋسپەشنو نايتي سۆوە مەستو ۆ نوۆوي وبششەستۆەننوي سترۋكتۋرە. وني سوحرانيلي نەكوتورىە ەلەمەنتى مورالنوگو، سوتسيالنوگو ستاتۋسا ي سيمۆوليچەسكي كاپيتال ۆ فورمە سۆياتيليشش، گەنەالوگي ي در.

ۆ ناستوياششەي ستاتە يا پرواناليزيرۋيۋ نەكوتورىە داننىە وب يستوري ي كۋلتۋرە، يدەنتيچنوستي حودجەي تۋركەستانسكوگو رەگيونا يۋجنوگو كازاحستانا، پولۋچەننىە پري ەتنوگرافيچەسكوم يسسلەدوۆاني ناسەلەنيا، ۆ سوچەتاني س يستوريچەسكيمي ماتەريالامي. (1) ۆ داننوي ستاتە پود تەرمينوم حودجا پونيمايۋتسيا دەستسەنتنىە گرۋپپى، ۆەدۋششيە سۆوە پرويسحوجدەنيە وت پروروكا مۋحاممادا، پەرۆىح حاليفوۆ يلي پروستو سۋفيسكيح سۆياتىح.

ۆ داننوي ستاتە بۋدۋت پرواناليزيروۆانى داننىە پو يستوري ي يدەنتيچنوستي حودجەي گورودا تۋركەستانا يۋجنو-كازاحستانسكوي وبلاستي رەسپۋبليكي كازاحستان. دليا لۋچشەگو پونيمانيا سوۆرەمەننوي سيتۋاتسي ۆ كاچەستۆە كريتەريا ديففەرەنتسياتسي گرۋپپ حودجەي يا تاكجە يسپولزۋيۋ لينگۆيستيچەسكي كريتەري. يز يزۋچەنىح منويۋ گرۋپپ حودجەي ەست كازاحويازىچنىە ي ۋزبەكويازىچنىە. پاراللەلنو دليا سراۆنيتەلنوگو اناليزا پريۆلەكايۋتسيا داننىە پو درۋگيم سوسەدنيم گرۋپپام حودجەي.

يستوريا حودجەي ينتەرەسنا، ۆ توم چيسلە، تەم، چتو ەتا گرۋپپا رازنووبرازنا ۆ لينگۆيستيچەسكوم وتنوشەني، ۋ نيح سۋششەستۆۋيۋت رازليچنىە گەنەالوگيچەسكيە پرەدانيا. ۆ حح ۆەكە پرويزوشلا سوتسيالنايا ي ەتنيچەسكايا ترانسفورماتسيا حودجەي، ۆىزۆاۆشايا يزمەنەنيە يح يدەنتيچنوستي.

يستوچنيكامي داننوگو يسسلەدوۆانيا ستالي: سەمەينىە يستوري، سيستەمى براكوۆ ي ستراتەگي، گەنەالوگي، يستوريچەسكيە يستوچنيكي، سيمۆولى گرۋپپ حودجەي ي مانيپۋلياتسيا يمي دليا وبوزناچەنيا سحوجەستي يلي رازليچيا. سوستاۆ رەسپوندەنتوۆ پو پروفەسسيام بىل پرەدستاۆلەن: ۋچيتەليامي، رابوتنيكامي تورگوۆلي، پرەدستاۆيتەليامي گوسۋدارستۆەننىح ورگانوۆ، ۋچەنىمي، سموتريتەليامي سۆياتيليشش ي ت.د. يسسلەدوۆانيە وسنوۆانو نا كومبيناتسي وسنوۆنىح دۆۋح مەتودوۆ يسسلەدوۆانيا: يستوريچەسكوگو ي انتروپولوگيچەسكوگو. زاداۆاەمىە ۆوپروسى كاساليس يدەنتيفيكاتسي، رولي كۋلتۋرى، سيستەمى رودستۆا ۆ يدەنتيفيكاتسي حودجەي رەگيونا. وسوبوە ۆنيمانيە وبراششەنو نا تاك نازىۆاەمىە ماركەرى يدەنتيچنوستي. يا پىتالسيا پروسلەديت كاك مانيپۋليرۋيۋتسيا، ي يسپولزۋيۋتسيا ماركەرى يدەنتيچنوستي ۆ ورگانيزاتسي رازليچيا يلي پودچەركيۆانيا ەدينستۆا پرويسحوجدەنيا – بليزوستي گرۋپپ.

يستوريا حودجەي ينتەرەسنا تەم، چتو ەسلي دو ناتسيونالنو-تەرريتوريالنوگو رازمەجەۆانيا 1924 گودا وني رازليچالي درۋگ درۋگا پو گەنەالوگيچەسكومۋ پرينتسيپۋ، تو ۆ رەزۋلتاتە ناتسيونالنوي پوليتيكي سوۆەتسكوي ۆلاستي ۆ يدەنتيفيكاتسي ستال بولەە دومينيروۆات ەتنيچەسكي كريتەري، وسنوۆاننىي نا يازىكوۆوي اففيلياتسي. تەم نە مەنەە، ۆ وتدەلنىح مەستنوستياح، روداح دو سيح پور سوحرانيلوس يلي موجنو سكازات ۆوزروجداەتسيا دوسوۆەتسكوە ۆوسپرياتيە «براتسكيح گرۋپپ»، وفيتسيالنو زارەگيستريروۆاننىح ۆ سوستاۆە رازنىح ەتنيچەسكيح گرۋپپ. كاك وتمەچايۋت يسسلەدوۆاتەلي، نەكوتورىە گرۋپپى ۆ وپرەدەلەننىح ۋسلوۆياح موگۋت سوحرانيات كلانوۆۋيۋ يدەنتيچنوست پوسلە ەتنيچەسكوي رەاففيلياتسي. توگدا كلانى، كوتورىە نە يزمەنيلي ەتنيچەسكۋيۋ اففيلياتسيۋ، موگۋت پوددەرجيۆات س نيمي سۆيازي ي، تاكيم وبرازوم، روجداەتسيا مەجەتنيچەسكايا گرۋپپوۆايا يدەنتيچنوست.

  1. وپرەدەلەنيە تەرمينا حودجا

تەرمين حودجا ۆسترەچاەتسيا ۆ يستوچنيكاح س ح ۆەكا (رەزۆان 1991: 280). پريستاۆكا حودجا ك يمەني ۆ يستوچنيكاح XIV–XV ۆەكوۆ يمەلا شيروكوە راسپروسترانەنيە ي داجە يسپولزوۆالاس پو وتنوشەنيۋ ك نەكوتورىم پرەدستاۆيتەليام كوچەۆوي پلەمەننوي اريستوكراتي. ۆيديمو، رەليگيوزنىي پودتەكست ي سمىسل ەتومۋ سلوۆۋ ستالي پريداۆات پوزجە، پو كراينەي مەرە، سو ۆتوروي پولوۆينى XV ۆەكا، پري ليدەرە ناكشبانديسكوگو سۋفيسكوگو ۋچەنيا ۋبايدۋللە حودجا احرارە (1404–1492) يلي پوسلە نەگو. ۆ XIX ۆ. حودجا چەرەز پەرسيدسكي حۆادجا – «حوزياين»، «گوسپو­دين» بىل پوچەتنىم پروزۆيششەم ي وبراششەنيەم، بىتو­ۆاۆشيم ۆ رازنوە ۆرەميا ۆ رازنىح ستراناح يسلاما ۆ رازليچنىح زناچەنياح (اباشين، 2001:127). ۆ شيتسكوم يرانە نەت وسوبوي سۆياتوي گرۋپپى حودجا، يم سووتۆەتستۆۋيۋت سەيدى. (دەميدوۆ، 1976:75).

ۆ وتنوشەني وپرەدەلەنيا حودجەي سوگلاسيا ۋ يسسلەدوۆاتەلەي نەت. ودني سچيتايۋت، چتو حودجي – ەتو پوتومكي حاليفا الي، زا يسكليۋچەنيەم تەح يز نيح، كتو پرەتەندۋەت نا پرويسحوجدەنيە وت پروروكا، درۋگيە پولاگايۋت، چتو حودجي – ەتو پوتومكي چەتىريوح پەرۆىح حاليفوۆ، ترەتي ۋبەجدايۋت، چتو حودجي – ەتو پوتومكي ۆووبششە ارابسكيح زاۆوەۆاتەلەي يلي منوگوچيسلەننىح سپودۆيجنيكوۆ مۋحاممەدا (مۋستافينا 1992: 32; يستوريا كازاحستانا 2010: 347). ۆ كازاحستانسكوي يستوريوگرافي حودجەي راسسسماتريۆايۋت كاك پوتومكوۆ پەرۆىح چەتىرەح حاليفوۆ ي راسپروسترانيتەلەي يسلاما (جانداربەك، يبادۋللاەۆا، 2004:12). نا ساموم دەلە، پو-سۆوەمۋ پراۆى ۆسە تري توچكي زرەنيا.

بريۋس پريۆراتسكي ۆ سۆوەم يسسلەدوۆاني ۋدەلياەت حودجام تۋركەستانسكوگو رەگيونا وسوبوە ۆنيمانيە. اناليزيرۋيا پەرەداچۋ رەليگيوزنىح زناني سرەدي ناسەلەنيا رەگيونا، ون پولاگاەت، چتو حودجامي سچيتايۋت سەبيا پوتومكي ليبو پروروكا مۋحاممادا، ليبو ۆتوروي جەنى الي، ال-حانافي (Privratsky 2001: 37).

كازاحسكايا يسسلەدوۆاتەلنيتسا ز. يبادۋللاەۆا ناپيسالا كانديداتسكۋيۋ ديسسەرتاتسيۋ پو حودجام ۆ يۋجنوم كازاحستانە.  راسسماتريۆايا كازاحويازىچنىح حودجەي كاك وتدەلنۋيۋ گرۋپپۋ، ونا ۆىدەليلا سايد حودجەي يلي پروستو سايدوۆ، ك كوتورىم وتنەسلا سەيتحودجا، اككودجا، ديۋانا حودجا، كىلىشتى حودجا. پوتومكوۆ ترەتەگو سىنا الي – مۋحامماد حانافيا ونا وتنەسلا ك حودجام. يبادۋللاەۆا سچيتاەت حودجەي سۋبەتنيچەسكوي گرۋپپوي – توپوم (يبادۋللاەۆا، 2001).

رياد ستاتەي پو يستوري سۆياتىح سوسلوۆي، ۆ توم چيسلە حودجەي، يزدال س.ن. اباشين. پو ەگو منەنيۋ، حودجامي س XVIII ۆ. دو ناچالا XX ۆ. نازىۆالي ۆسەح پوتومكوۆ مۋسۋلمانسكيح سۆياتىح ي ليش ينوگدا يسپولزوۆالي ەتوت تەرمين كاك تيتۋل پوتومكوۆ پەرۆىح حاليفوۆ، زا يسكليۋچەنيەم سەيدوۆ (اباشين، 2001:135). ون سچيتاەت، چتو ۆ سرەدنەي ازي ەتا گرۋپپا كاك وسوبايا يدەنتيچنوست «پوتومكوۆ سۆياتىح» ترانسفورميروۆالاس ي ۆسترويلاس ۆ سوۆرەمەننۋيۋ سوتسيالنۋيۋ ي پوليتيچەسكۋيۋ پراكتيكۋ (اباشين، 2004:543-544).

گەنەالوگي كازاحسكيح حودجەي بىلي پرەدمەتوم يسسلەدوۆانيا ا.ك. مۋمينوۆا، كوتورىي يزلوجيل ينتەرەسنۋيۋ پانورامۋ يح يستوري. ون ۆىياۆيل تەسنۋيۋ سۆياز حودجەي س سۋفيزموم (مۋمينوۆ، 2011:22-23). ز. جانداربەك يسسلەدۋيا يستوريۋ حودجەي، يح گەنەالوگيچەسكيە پرەدانيا، پرواناليزيروۆال سۆيازي حودجەي س ميۋريدسكيمي رودامي نا تەرريتوري كازاحستانا (جانداربەك، يبادۋللاەۆا، 2004:12). دەۆين ديۋيس ناپيسال رياد ستاتەي پو گەنەالوگيام حودجەي تسەنترالنوي ازي (DeWeese 1994, 1995, 1999).

سوتسيالنوە پولوجەنيە ۆسەح حودجەي ي سەيدوۆ نە بىلو وديناكوۆىم: ودني يز نيح بىلي پروستىمي ترۋجەنيكامي ي نە وبلادالي رەالنىمي پريۆيلەگيامي، حوتيا ي سچيتالي سەبيا ليۋدمي زناتنوگو پرويسحوجدەنيا ي ۆىداۆالي سۆويح دوچەرەي تولكو زا حودجا; درۋگيە وتنوسيليس ك ۆىسشەمۋ دۋحوۆەنستۆۋ، پولۋچالي س ناسلەدستۆەننىح ۆاكۋفوۆ وگرومنىە دوحودى ي ۆلادەلي كرۋپنىمي زەمەلنىمي نادەلامي. سوبستۆەننو حودجا دەليليس نا گرۋپپى، نازۆانيا بولشينستۆا كوتورىح پرويسحوديلي وت يمەني يلي پروزۆيششا لەگەندارنوگو رودوناچالنيكا (كارمىشەۆا، 1976:150).

كاك يزۆەستنو حودجي نە ۆحوديلي ۆ سوستاۆ كازاحسكيح دجۋزوۆ. سچيتايۋت، چتو سۋششەستۆۋەت 17 رودوۆ كازاحويازىچنىح حادجەي، كوتورىە ۆكليۋچايۋت: اك كۋرگان، اك حودجا  باكسايس، دۋانا، سەيد، كىلىشتى، سابۋلت، كىلاۋز،  جۋسۋپ، كاراحان، كەرەيت، شاريپ،  كىرىك ساداك، تۋريكپەن، حوراسان، سۋناك، يسمايل حودجا. نەكوتورىە سچيتايۋت سەبيا پوتومكامي مۋحاممەدا حانافيا سىنا الي، ناپريمەر: اككۋرگان، اك كوجا، باكسايس، حوراسان، دۋانا، كاراحان ي در. پوتومكي حاليفا ابۋ باكرا (سۋناك، كىلاۋىز),  پوتومكي حاليفا ومارا – كىرىك ساداك حودجي. درۋگيە رودا حودجەي ۆ بولشەي چاستي ياۆليايۋتسيا پوتومكامي ارابوۆ، سراجاۆشيحسيا زا ۆەرۋ پروتيۆ نەۆەرنىح ليبو سۋفيسكيح ليدەروۆ يلي يح ۋچەنيكوۆ (ەروفەەۆا 2003: 22-23). ۆ نەكوتورىح مەستنوستياح كازاحوۆ وتۋچيۆشيەسيا ۆ مەدرەسە ي رەليگيوزنىح ۋچەبنىح زاۆەدەنياح، ۆپوسلەدستۆي توجە نازۆالي كوجا ت. ە. ۋچيتەل پروسۆەتيتەل، دۋحوۆنىي ناستاۆنيك. ۆسە ەتي ۋكازاننىە رودى كوجا ۆ وسنوۆنوم پروجيۆايۋت ۆ يۋجنىح، تسەنترالنىح وبلاستياح كازاحستانا، نو ۆ تسەلوم يح موجنو ۆسترەتيت پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ.

پو منەنيۋ ب.پريۆراتسكوگو حودجي يۋجنوگو كازاحستانا بىلي ناسلەدنيكامي سۋفيسكوي تراديتسي. (Privratsky 2004: 164). حودجي نازىۆالي كازاحسكوە ناسەلەنيە ميۋريدامي، ت.ە. پراۆوۆەرنىمي پوسلۋشنيكامي، ا حودجەي ۆ سۆويۋ وچەرەد نازىۆالي سۆياششەننىمي ۋچيتەليامي. ۋ كاجدوگو رودا حودجەي بىلي سۆوي ميۋريدسكيە رودا، كوتورىە پوچيتالي حودجەي ۆ كاچەستۆە پيروۆ. تاك، ناپريمەر، حوراسان حودجي بىلي پيرامي رودوۆ سرەدنەگو ي ملادشەگو دجۋزوۆ (جانداربەك، يبادۋللاەۆا، 2004:12). حوراسان حودجي ۆەروياتنو پولۋچيلي سۆوە نازۆانيە وت يستوريچەسكوي پروۆينتسي حوراسان، ناحوديۆشەيسيا نا تەرريتوري سەۆەرو-زاپادنوگو افگانيستانا، يۋگو-ۆوستوچنوگو تۋركمەنيستانا ي سەۆەرو-ۆوستوچنوگو يرانا. پو پرەدانيۋ حوراسان اتا بىلو پروزۆيششەم ابد ال-دجاليل بابا، پوتومكا حاليفا الي (شەرمەنتايۋلى 2010:4).

  1. يستوريچەسكي وبزور ي سوتسيالنايا ورگانيزاتسيا حودجەي

كازاحسكوە وبششەستۆو پروشلوگو چەتكو دەليلوس نا سوتسيالنىە گرۋپپى – بەلۋيۋ كوست (اك سۋيەك) ي چەرنۋيۋ كوست (كارا سۋيەك). «بەلايا كوست» زانيمالا ساموە ۆىسوكوە پولوجەنيە، كوتورايا ۆ سۆويۋ وچەرەد، دەليلاس نا سوسلوۆيا: حودجەي ي تورە. نەكوتورىە يسسلەدوۆاتەلي ەششە ۆىدەليايۋت سايدوۆ ي ۆسە ۆىشەۋكازاننىە تري گرۋپپى پريچيسليايۋت ك زاكرىتوي پريۆەليگيروۆاننوي كورپوراتسي، سلەدۋيۋششەي سوسلوۆنوي زامكنۋتوستي ي ەندوگامي (ەروفەەۆا 2003: 11). كاك پيسال پرەدستاۆيتەل حوراسان حودجەي ۆ XIX ۆەكە، ۆ كازاحسكوم وبششەستۆە سايدوۆ ۆكليۋچالي ۆ سوستاۆ حودجەي، نو پريداۆالي يم بولەە ۆىسوكي ستاتۋس، چەم درۋگيم گرۋپپام (بەيسەنبايۋلى 1994: 95).

حودجي، ەليتنوە سوسلوۆيە وبششەستۆا، ۆ پروشلوم ياۆلياليس ۆىسشيمي سلۋجيتەليامي مۋسۋلمانسكوگو كۋلتا ي ناحوديليس ۆۆەرحۋ وبششەستۆا، پولزۋياس بولشيمي ناسلەدستۆەننىمي پريۆيلەگيامي ي اكتيۆنو ۆوزدەيستۆۋيا نا دۋحوۆنۋيۋ جيزن ناسەلەنيا. حودجي ستويالي ۆنە رودوپلەمەننوي ورگانيزاتسي كازاحوۆ (جۋزگە كiرمەيتiن كازاكتار) ي يمەلي سۆوي رودوسلوۆنىە، ۋرانى ي تامگوۆىە زناكي.

پري يزۋچەني حودجەي ۆ سوستاۆە كازاحوۆ نەوبحوديمو وتليچات گرۋپپى حودجەي، وبرازوۆاننىە اۆتونومنو ۆ كازاحسكيح ستەپياح ينيتسياتورامي-پروپوۆەدنيكامي وت گرۋپپ حودجەي، وسنوۆاتەليامي كوتورىح بىلي پرەدستاۆيتەلي كرۋپنىح لينيدجەي حودجەي ۋجە يزۆەستنىح ي لەگيتيميزيروۆاننىح ۆ وسەدلوي سرەدە. پريمەروم تاكيح يزۆەستنىح گرۋپپ موگۋت سلۋجيت پوتومكي ليدەرا سۋفيسكوگو ناپراۆلەنيا ناكشبانديا – ماحدۋمي ازاما (1464-1542) (بابادجانوۆ 2006:262), پرەدستاۆلەننىە ۆ ناستوياششەە ۆرەميا سرەدي ۋزبەكوۆ، تادجيكوۆ، كازاحوۆ، تۋركمەن ي ۋيگۋر.

حودجي يلي كوجا ياۆلياليس نوسيتەليامي تراديتسي رەليگيوزنوستي. ۆسە ريتۋالنىە وبريادى – وبرەزانيە، سۆادبا، پوحورونى ي پومينكي – سوۆەرشاليس پري نەپرەمەننوم ۋچاستي حودجەي. حودجي بىلي يمامامي مەچەتەي، مۋدارريسامي – پرەپوداۆاتەليامي مەدرەسە. كازاحي ۆەريلي، چتو حودجي وبلادايۋت سۆەرحەستەستۆەننىمي كاچەستۆامي، موگۋت لەچيت ليۋدەي، سوۆەرشات چۋدەسا. كاجدىي كازاحسكي رود بىل پوسلەدوۆاتەلەم وپرەدەلەننوگو حودجي يلي ەگو پوتومكوۆ، كوتورىە بىلي پوسرەدنيكامي مەجدۋ كونفليكتۋيۋششيمي پلەمەنامي ي پراۆيتەليامي، ۆەلي پەرەگوۆورى، ۋلاجيۆالي سپورى) ي در. يمەننو يز سايدوۆ ي حودجەي فورميروۆالس پوچتي ۆسيا ۆەرحۋشكا سرەدنەازياتسكيح سۋفيسكيح براتستۆ: كۋبراۆيا، ياسساۆيا، ناكشبانديا ي در.

حودجي كرومە وتپراۆلەنيا رەليگيوزنىح وبريادوۆ، زانيماليس رازليچنىمي پروفەسسيامي. سرەدي ۋزبەكويازىچنىح حودجەي ۆ يۋجنوم كازاحستانە ۆ وسنوۆنوم بىلي پرەدستاۆلەنى زەملەدەلتسى، رەمەسلەننيكي ي پرەپوداۆاتەلي مەدرەسە.

زاۆوەۆانيە تسەنترالنوي ازي روسسيەي ۆو ۆتوروي پولوۆينە XIX ۆ. ي ۋتۆەرجدەنيە نەمۋسۋلمانسكوگو پراۆلەنيا پوستەپەننو پريۆەلو ك ۆىتەسنەنيۋ سوسلوۆيا «بەلوي كوستي» س تسەنترالنىح پوزيتسي ۆ جيزني مەستنوگو وبششەستۆا.

پوسلە پروۆەدەني ۆ تسەنترالنوي ازي ناتسيونالنو-تەرريتوريالنوگو رازمەجەۆانيا 1924 گودا ۆسە حودجي، داجە تە، كتو وتنوسيلسيا ك ودنوي گرۋپپە پو پرويسحوجدەنيۋ، س وبششەي گەنەالوگيەي، وكازاليس ۆ سوستاۆە رازنىح ەتنيچەسكيح وبششنوستەي. ەتو پرويزوشلو پوتومۋ، چتو ۆ كاچەستۆە كريتەريا ۆ وپرەدەلەني پرينادلەجنوستي ك توي يلي ينوي ەتنيچەسكوي وبششنوستي سوۆەتسكيە ۆلاستي ۆىبرالي يازىك. ۆ سوۆەتسكۋيۋ ەپوحۋ حودجي راسسماتريۆاليس كاك كلاسسوۆىي ۆراگ ترۋدوۆوگو ناسەلەنيا. ۆ كونتسە 1920-ح – 1930-ح گوداح سوستوياتەلنىە گرۋپپى حودجەي، ۆوۆلەچەننىە ۆ رەليگيزنۋيۋ دەياتەلنوست پرەسلەدوۆاليس ي يح يمۋششەستۆا بىلي كونفيسكوۆانى. زناچيتەلنايا چاست ينتەللەكتۋالوۆ حودجەي بىلا ارەستوۆانا ي رەپرەسسيروۆانا، وسوبەننو ەسلي وني بىلي مۋللامي ي ۋچيتەليامي يسلاما. (Privratsky 2004: 166).

مەنەە ۆىدايۋششيەسيا ي مەنەە زاجيتوچنىە سەمي حودجەي يزبەجالي پرەسلەدوۆاني. پوزجە نەكوتورىە حودجي سلەدۋيۋششيح پوكولەني پريسپوسوبيليس يلي داجە ستالي چلەنامي كوممۋنيستيچەسكوي پارتي، پولۋچايا تاكيم وبرازوم تو جە ساموە ۆىسوكوە سوتسيالنوە پولوجەنيە ي پروتسۆەتانيە، كوتورىم يح پرەدكي پولزوۆاليس كاك رەليگيوزنىە ۆلاستي ۆ پروشلوم. (Privratsky 2004: 166). ۆ تسەلوم، ۆ سوۆەتسكۋيۋ ەپوحۋ حودجي پوتەريالي سۆوي سوتسيالنىي، ەكونوميچەسكي ي پوليتيچەسكي ستاتۋس. بولشوە ۆليانيە نا يدەنتيچنوست حودجەي وكازالا گوسۋدارستۆەننايا پوليتيكا. رول گوسۋدارستۆا ۆ يزمەنەني پونيمانيا گرانيتس ەتنيچەسكيح وبششنوستەي وتمەچال ەششە ف.بارت. (Barth 1994: 19). دۆۋحكراتنايا سمەنا الفاۆيتا: س ارابسكوگو نا لاتينيتسۋ، زاتەم س لاتينيتسى نا كيريليتسۋ، ا تاكجە ۋنيچتوجەنيە تراديتسيوننوي سيستەمى وبرازوۆانيا، كونسترۋكتسيا نوۆوي يستوري ي كۋلتۋرى ۆ رامكاح نوۆووبرازوۆاننىح ناتسي – ەتي فاكتورى  وكازالي زناچيتەلنوە ۆليانيە نا ترانسفورماتسيۋ حودجەي ي يزمەنەنيە يح پرەدستاۆلەني و گرانيتساح سۆوەي گرۋپپى. تەم نە مەنەە، نادو وتمەتيت، چتو سوگلاسنو سوبراننىم منوي ماتەريالام، نەمالوە چيسلو سەمەي دو ناستوياششەگو ۆرەمەني سوحرانيلي زنانيە و سۆوەم پرويسحوجدەني ي گرۋپپوۆۋيۋ ەندوگاميۋ.

ۆ پوست-سوۆەتسكي پەريود پرويسحوديت ۆوزروجدەنيە كۋلتۋرنوگو ناسلەديا كازاحسكوگو نارودا، ۆكليۋچايا كازاحويازىچنىح حودجەي، كوتورىە پۋبليكۋيۋت سۆوي گەنەالوگي، ۋستنىە يستوري (ساتتارۋلى 2007), ۆوسستاناۆليۆايۋت سۆوي سۆياتيليششا ي در.

  1. حودجي تۋركەستانا

تۋركەستان – درەۆني گورود نا يۋگە كازاحستانا، بىۆشي ەكونوميچەسكيم، كۋلتۋرنىم، پوليتيچەسكيم ي رەليگيوزنىم تسەنتروم رەگيونا. رودينا يزۆەستنوگو سۋفيسكوگو ليدەرا حودجي احمەدا ياسساۆي، تۋركەستان بىل تسەنتروم جيتەلستۆا حودجەي رازليچنىح گرۋپپ. ناتسيونالنىي سوستاۆ ناسەلەنيا تۋركەستانا پرەدستاۆلەن كازاحامي، ۋزبەكامي، تاتارامي، رۋسسكيمي ي در.

ودنوي يز منوگوچيسلەننىح گرۋپپ كازاحويازىچنىح حودجەي بىلي حوراسان حودجي. حوراسان حودجي رانشە بىلي كوچەۆىە، كوتورىە كوچەۆالي وت يۋگا كازاحستانا دو كۋستانايا ي ورەنبۋرگا. نەكوتورىە پرەدستاۆيتەلي ەتوگو رودا ۋچيليس ۆ مەدرەسە ۆ كارناكە ي بۋحارە (بەيسەنبايۋلى 1994: 92). حوراسان حودجي سچيتالي سەبيا پوتومكامي مۋسۋلمانسكوگو ميسسيونەرا، جيۆشەگو شەست پوكولەني پوسلە الي – ابدۋدجاليل بابا، كوتورىي پريبىل نا تەرريتوريۋ سوۆرەمەننوگو كازاحستانا، چتوبى پروپوۆەدوۆات يسلام (جانداربەك 2002: 33). ودنا يز سەمەي حوراسان حودجەي ياۆلياەتسيا سموتريتەلەم  – شيراكچي سۆياتيليششا (كەسەنە) حوراسان اتا ۆ ۋزگەندە ك زاپادۋ وت تۋركەستانا. گەنەالوگيا حوراسان حودجەي وپۋبليكوۆانا، سوگلاسنو كوتوروي وني ياۆليايۋتسيا پوتومكامي ترەتەگو سىنا الي مۋحاممادا حانافي.

سۆيازي حوراسان حودجەي س حودجامي ۆ بۋحارە ي كاراكالپاكي بىلي پرەرۆانى ۆ سوۆەتسكي پەريود. ۆ سوۆرەمەننىي پەريود، حوراسان حودجي راسسەليايۋتسيا پو تەرريتوري ۆسەگو كازاحستانا: استانە، شىمكەنتە، الماتى ي در.

درۋگوي يزۆەستنوي گرۋپپوي حودجەي كازاحستانا ياۆليايۋتسيا كيليشتى حودجي، وتنوسياششيەسيا ك سەيد حودجام چەرەز دۆۋح سۆياتىح: بۋرحاناددينا كيليچا (XII ۆەك) ي ماحدۋمي ازاما (1464-1542). سەيچاس كيليشتى حودجي راسسەلەنى ۆ كىزىلوردينسكوي وبلاستي دجاناكۋرگانسكوم رايونە: ۋزگەندە، ا تاكجە ۆ درۋگيح وبلاستياح كازاحستانا، چينازسكوم رايونە تاشكەنتسكوي وبلاستي رەسپۋبليكي ۋزبەكيستان. رەسپوندەنتى ۋتۆەرجدايۋت، چتو رودينا كيليشتى حودجەي بىلا ۆ ۋزگەندە.

ۋزبەكويازىچنىە حودجي سەيچاس راسسەلەنى ۆ تۋركەستانە، كارناكە، دجۋينەكە، سايرامە، شىمكەنتە ي در. ۆ تۋركەستانە ۋزبەكويازىچنىە حودجي پرەدستاۆلەنى پوتومكامي شايح ۋل يسلاما، ناكيبا ي سايدامي، كوتورىە ۆ سۆويۋ وچەرەد ياۆلياليس پوتومكامي سۋفيسكيح سۆياتىح: گاۋحار ونا، الي حودجي، سادر وتا ي در. پو پرەدانيۋ نەكوتورىە يز نيح ياۆليايۋتسيا پوتومكامي حودجەي يز بۋحارى. پو درۋگومۋ پرەدانيۋ، وني پوتومكي ليۋدەي، سلۋجيۆشيح ۋ سۋفيسكوگو ليدەرا حودجا احمادا ياسسەۆي. يسسلەدوۆانيا پوكازالي، چتو سرەدي ۋزبەكويازىچنىح حودجەي پرەوبلادايۋت رەگيونالنىە يدەنتيچنوستي، سۆيازاننىە س گەوگرافيچەسكوي لوكاليزاتسيەي: تۋركيستونليك، كارنوكليك. ۆمەستە س تەم وني يدەنفيتسيرۋيۋت سەبيا كاك ۋزبەكي. ۆىراجەنيە ودنوي يز ەتيح يدەنتيچنوستەي زاۆيسيت وت سيتۋاتسي ي كونتەكستا.

ۆ حودە بەسەد نە ۋدالوس پروسلەديت كاكۋيۋ-ليبو يەرارحيۋ سرەدي كازاحويازىچنىح حودجەي. نايبولەە منوگوچيسلەننوي گرۋپپوي پو ۆسەي ۆيديموستي ياۆليايۋتسيا حوراسان حودجي. كازاحسكيە حودجي ورگانيزوۆانى چەرەز گەنەالوگي، ا ۋزبەكسكيە چەرەز زەملياچەستۆا.

  1. ماركەرى يدەنتيچنوستي ۋ حودجەي

ماركەرى يدەنتيچنوستي حودجەي پرەدستاۆلەننىە ۆ ۆيدە گەنەالوگي، تۋ – ناۆەرشيە زنامەني، سۆياتيليشش ۆاجنى س ودنوي ستورونى، ۆ كاچەستۆە يستوچنيكوۆ سيمۆوليچەسكوگو كاپيتالا گرۋپپوۆوي سوليدارنوستي، ا س درۋگوي – يزۋچەنيە ديسكۋرسا و ۆاجنوستي توگو يلي ينوگو ماركەرا، ەگو اتريبۋتسي، ينتەرپرەتاتسي سو ستورونى حودجەي رازنىح يازىكوۆىح اففيلياتسي، داەت نام پونيمانيە نەكوتورىح ستورون يدەنتيچنوستي حودجەي.

پيسمەننىە ۆاريانتى گەنەالوگي ەست ۋ تاكيح گرۋپپ كاك: حوراسان حودجا، كيليشتى حودجا، اككۋرگان حودجا، كىلاۆۋز حودجا، كارناكسكيح حودجەي-پوتومكوۆ مۋكيم وتا. كيليشتى حودجي – پوتومكي الي چەرەز بۋرحان اددين كيليچا ي ماحدۋمي ازاما. منوگيە گەنەالوگي بىلي ۋتراچەنى ۆ گودى سوۆەتسكوي ۆلاستي، نو پوسلە نەزاۆيسيموستي ناشليس سەمي، كوتورىە سوحرانيلي يح.

ۆ پروشلوم وتدەلنىم سيمۆولوم حودجەي بىل تۋ يلي تۋگ. تۋ بىل ناۆەرشيەم زنامەني يسپولزوۆاننىم رازليچنىمي تيۋركو-مونگولسكيمي پلەمەنامي تسەنترالنوي ازي. تاكيم وبرازوم، حودجي زايمستۆوۆالي ەتوت سيمۆول ۋ كوچەۆىح تيۋركسكيح پلەمەن. ەست رازليچنىە تيپى تۋ. ەسلي ۋ وسەدلىح حودجەي تۋ يلي تۋگ ۆ مەستنوم پرويزنوشەني ۋستاناۆليۆاەتسيا نا موگيلە سۆياتوگو (بابادجانوۆ، نەكراسوۆا، 2006, س.384), تو ۋ كازاحويازىچنىح حودجەي ون ۆىپولنيال پريامۋيۋ فۋنكتسيۋ زنامەني. سۆياتيليششا (كەسەنە – پو-كازاحسكي، زيوراتگوح – پو-ۋزبەكسكي) بىلي پوچتي ۋ ۆسەح گرۋپپ حودجەي. سۋششەستۆۋەت سۆياتيليششە (كەسەنە) حوراسان اتا، گدە پوحورونەن پرەدوك – وسنوۆاتەل گرۋپپى حوراسان حودجەي. سۆياتيليششە ناحوديتسيا ۆ دجاناكۋرگانسكوم رايونە كىزىلوردينسكوي وبلاستي. ۆ نارودە سچيتاەتسيا، چتو بولنىە ليۋدي، پوسەتيۆشيە حوراسان اتا، نەپرەمەننو پولۋچات يستسەلەنيا ۋ سۆياتىح مەست، تاك چتو ەتو مەستو ياۆلياەتسيا مەستوم پوسەششەنيا بولنىح ي نۋجدايۋششيحسيا.

زاكليۋچەنيە

تاكيم وبرازوم، ۆ تۋركەستانسكوم رەگيونە بىلي پرەدستاۆلەنى رازليچنىە گرۋپپى حودجەي، چاست كوتورىح ۆ پروشلوم وبەدينيالا وبششايا ۆەرا ۆ يح پرويسحوجدەنيە وت پوتومكوۆ پروروكا يلي پەرۆىح حاليفوۆ. ۆ دوسوۆەتسكي پەريود بىت حودجوي بىلو پوچەتنو ي ۆىگودنو، تاك كاك وپرەدەلەننىە گرۋپپى حودجەي يمەلي ۆىسوكي ماتەريالنىي، سوتسيالنىي، ەكونوميچەسكي ي مورالنىي ستاتۋس. پوليتيكا سوۆەتسكوي ۆلاستي زناچيتەلنو پودورۆالا ستاتۋس حودجەي. تەم نە مەنەە، نەسموتريا نا ەتو وتدەلنىم سەميام حودجەي ۋدالوس سوحرانيت گرۋپپوۆۋيۋ ەندوگاميۋ، سيمۆوليچەسكي كاپيتال ۆ فورمە سۆياتيليشش، تۋ، گەنەالوگي ي در. ك ناستوياششەمۋ ۆرەمەني يستوريا حودجەي ستالا پرەدمەتوم پرەداني، سۆيازاننوي س يسلاميزاتسيەي رەگيونا، راسپروسترانەنيەم سۋفيزما ي ۆەدۋششەي روليۋ ۆ رەليگيوزنوي جيزني ناسەلەنيا. ۆاجنىمي فاكتورامي ۆ سوحرانەني يدەنتيچنوستي ياۆلياليس ي ياۆليايۋتسيا سۆياتيليششا يزۆەستنىح پرەدكوۆ، كوتورىە پوسەششاليس حودجامي رازليچنىح لينگۆيستيچەسكيح اففيلياتسي. ۆ پوستسوۆەتسكي پەريود گەنەالوگي سوحرانيلي سۆوە زناچەنيە تولكو سرەدي كازاحويازىچنىح حودجەي، دليا كوتورىح وني وستايۋتسيا سۆوەگو رودا كومپاسوم ۆ ۆىياۆلەني رودستۆەننىح سۆيازەي ي ۆىبورە براچنىح پارتنەروۆ.

ازيم ماليكوۆ، كانديدات يستوريچەسكيح ناۋك، ستارشي ناۋچنىي سوترۋدنيك

ينستيتۋتا يستوري اكادەمي ناۋك رەسپۋبليكي ۋزبەكيستان.

ۆەدەت يسسلەدوۆانيا پو ەتنيچەسكوي يستوري نارودوۆ تسەنترالنوي ازي ۆ XIX-XXۆۆ.

پريمەچانيا

اۆتور ۆىراجاەت سۆويۋ بلاگودارنوست ينستيتۋتۋ سوتسيالنوي انتروپولوگي وبششەستۆا ماكس پلانكا (Max Planck Institute for Social Anthropology) زا ناۋچنۋيۋ ي فينانسوۆۋيۋ پوددەرجكۋ يسسلەدوۆانيا.

ليتەراتۋرا:

اباشين 2001 – اباشين س.ن. سۋفيزم ۆ سرەدنەي ازي: توچكا زرەنيا ەتنوگرافا // ۆەستنيك ەۆرازي. №4, موسكۆا، 2001

اباشين 2004 – اباشين س.ن.، گەللنەر، «پوتومكي سۆياتىح» ي سرەدنيايا ازيا: مەجدۋ يسلاموم ي ناتسيوناليزموم // Ab Imperio, 3/2004

بابادجانوۆ 2006 – بابادجانوۆ ب. ماحدۋمي ازام // يسلام نا تەرريتوري بىۆشەي روسسيسكوي يمپەري. ەنتسيكلوپەديچەسكي سلوۆار. پود رەداكتسيەي س.م.پروزوروۆا. موسكۆا: ۆوستوچنايا ليتەراتۋرا، 2006, س.262-263

بابادجانوۆ، نەكراسوۆا، 2006 – بابادجانوۆ ب.، نەكراسوۆا ە. تۋگ // يسلام نا تەرريتوري بىۆشەي روسسيسكوي يمپەري. ەنتسيكلوپەديچەسكي سلوۆار. پود رەداكتسيەي س.م.پروزوروۆا. موسكۆا: ۆوستوچنايا ليتەراتۋرا، 2006, س.384-385

باسيلوۆ، كارمىشەۆا 1997 – باسيلوۆ ۆ.ن.، كارمىشەۆا دج.ح. يسلام ۋ كازاحوۆ (دو 1917 گودا). موسكۆا: يەا ران، 1997

بەيسەنبايۋلى 1994 – بەيسەنبايۋلى جارىلكاپ. كازاك شەجiرەسي. الماتى: اتامۋرا، 1994

بەكماحانوۆ 2005 – بەكماحانوۆ ە.ب. سوبرانيە سوچينەني ۆ سەمي توماح. توم 6. (ستەنوگرامما-ديسكۋسسيا پو كنيگە بەكماحانوۆا ە.ب. «كازاحستان ۆ 20-40 گودى XIX ۆەكا» پاۆلودار: توو نپف «ەكو»، 2005

دەميدوۆ 1976 – دەميدوۆ س.م. تۋركمەنسكيە وۆليادى. اشحاباد، 1976

دجۋنۋسباەۆ 2006 – دجۋنۋسباەۆ س.م. رازۆيتيە پروسۆەششەنيا ۆ يۋجنوم كازاحستانە ۆ كونتسە ناچالە حح ۆۆ. اۆتورەفەرات ديسسەرتاتسي نا سويسكانيە ۋچەنوي ستەپەني كانديداتا يستوريچەسكيح ناۋك. الماتى، 2006

ەروفەەۆا 2003 – ەروفەەۆا ي.ۆ. رودوسلوۆنىە كازاحسكيح حانوۆ ي كوجا XVIII-XIXۆۆ. الماتى: توو «Print-S»، 2003

جانداربەك 2002 – جانداربەك ز. «ناساب-ناما» نۋسكالارى جەنە تۋركي تاريحى. الماتى: دايك-پرەسس، 2002.

جانداربەك، يبادۋللاەۆا 2004 – جانداربەك ز.، يبادۋللاەۆا ز. كوجالار // كازاكستان ۋلتتىك ەنتسيكلوپەديا. 6 توم. الماتى، 2004

يبادۋللاەۆا 2001 – يبادۋللاەۆا ز.و.، كازاك حالكىنىن كۋرامىنداگى كوجالار (تاريحي-ەتنوگرافيالىك زەرتتەۋ): تاريح گىلىمدارىنىن كانديداتى دەرەجەسiن الۋ ۋشiن دايىندالگان ديسسەرتاتسيانىن اۆتورەفەراتى. الماتى، 2001

يستوريا كازاحستانا 2010 – يستوريا كازاحستانا. ەنتسيكلوپەديچەسكي سپراۆوچنيك. الماتى: توو «ارۋنا Ltd.»، 2010, 632 ستر.

كارمىشەۆا 1976 – كارمىشەۆا ب.ح. وچەركي ەتنيچەسكوي يستوري يۋجنىح رايونوۆ تادجيكيستانا ي ۋزبەكيستانا. م.، 1976.

مۋمينوۆ 2011 – مۋمينوۆ ا.ك. (پري ۋچاستي نۋرمانوۆوي ا.ش.، ساتتاروۆا س.) رودوسلوۆنوە درەۆو مۋحتارا اۋەزوۆا. الماتى: «جيبەك جولى»، 2011

مۋستافينا 1992 – مۋستافينا ر.م. پرەدستاۆلەنيا، كۋلتى، وبريادى ۋ كازاحوۆ (ۆ كونتەكستە بىتوۆوگو يسلاما ۆ يۋجنوم كازاحستانە ۆ كونتسە XIX-XX ۆ.). الما-اتا: كازاك ۋنيۆەرسيتەتي، 1992

رەزۆان 1991 – رەزۆان ە. حودجا // يسلام. ەنتسيكلوپەديچەسكي سلوۆار. موسكۆا: ناۋكا، 1991.

ساتتارۋلى 2007 – ساتتارۋلى سەيدومار، ابد ۋل-جاليل باب (حوراسان اتا) الماتى: ريتس ازيا، 2007

شەرمەنتايۋلى 2010 – شەرمەنتايۋلى س. ۋا، بابام حوراسان. تۋركيستان، 2010.

Barth Frederik. 1994.  – Barth Fredrik, Enduring and emerging issues in the analysis of ethnincity. // The Anthropology of ethnicity. Beyond “ethnic groups and boundaries”. Edited by Hans Vermeulen and Cora Govers.  Amsterdam: Het Spinhuis, 1994

DeWeese 1994 – DeWeese Devin. Islamization and Native Religion in the Golden Horde:  Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition.  Pennsylvania State University Press, 1994 Series «Hermeneutics:  Studies in the History of Religions.

DeWeese 1995 – DeWeese Devin. The Descendants of Sayyid Ata and the Rank of Naqib in Central Asia // Journal of the American Oriental Society, 115 (1995), 612-634.

DeWeese 1999 – DeWeese Devin. The politics of sacred lineages in 19th century Central Asia: descent groups linked to Khwaja Ahmad Yasavi in shrine documents and genealogical charters in International Journal Middle Eastern Studies, 31, 1999, p.507-530

Muminov 1996 – Muminov A.K.، Veneration of holy sites of the Mid-Sirdarya valley: continuity and transformation in Muslim culture in Russia and Central Asia from the 18th to the early 20th centuries. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1996

Muminov 1998 – Muminov A.K. Die Qozas-Arabische genealogie in Kazachstan // Muslim culture in Russia and Central Asia from the 18th to the early 20th centuries. Volume 2. Berlin, 1998, s.193-209

Privratsky 2001 – Privratsky, Bruce G.، Muslim Turkistan. Kazak religion and collective memory. Curzon press, 2001

Privratsky 2004 – Privratsky Bruce G. ‘Turkistan belongs to the Qojas’: local knowledge of a Muslim tradition in Devout societies vs. Impious states? Transmiting Islamic learning in Russia, Central Asia and China, through the 20th century. Proceedings of an international colloquium held in the Carre des sciences, French ministry of research, Paris, November 12-13, 2001. Edited by Stephane A. Dudoignon, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2004.

 

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان