Mىنبەر

مى يز رودا كوجا

دەرەۆنيا ليدينكا (ۆالۋەۆسكوە سەلسكوە پوسەلەنيە) 13 يۋنيا ستالا تسەنتروم بولشوگو پرازدنيكا، كوتورىي بىل پريۋروچەن ك وتكرىتيۋ پامياتنيكا ۆوينام-كازاحام يز رودا كوجا، سراجاۆشيمسيا نا فرونتاح ۆەليكوي وتەچەستۆەننوي ۆوينى 1941-1945 گودوۆ. ۋستانوۆيلي ەگو نا مەستە، گدە كوگدا-تو راسپولاگالسيا اۋل كوجا (ۆ 12 كم وت ليدينكي), ريادوم س رودوۆىم كلادبيششەم.

يز اۋلا كوجا نا فرونت ۋشەل 21 ۆوين، ۆەرنۋليس ۆرودنىە كرايا 12 چەلوۆەك. يمەننو يح پامياتي پوسۆياششەنا تسەنترالنايا چاست پامياتنيكا، كوتورايا پرەدستاۆلياەت سوبوي تريپتيح. نا تسەنترالنوي چاستي ۆىسەچەنى يمەنا سولدات، پوگيبشيە وتمەچەنى زۆەزدوچكوي. سلەۆا نا گرانيتنوي پليتە يزوبراجەنى زەلەنىي لۋگ ي پاسۋششيەسيا لوشادي، سپراۆا – زاريسوۆكا يز جيزني اۋلا. ەتوت پامياتنيك ەششە ي بلاگ
ودارنوست تەم، كتو ۆ 1929 گودۋ وسنوۆال ەتو پوسەلەنيە كازاحوۆ ۆ لەساح ومسكوي وبلاستي. زدەس بىلو وكولو 50 دۆوروۆ. ۆ گودى كوللەكتيۆيزاتسي كوجا ي اۋل الگاباس وبەدينيلي ۆ ودين كولحوز. ۆناچالە بىلا سەميلەتنيايا شكولا، پوتوم ناچالنايا، نو ي ەە زاكرىلي. پوستەپەننو دەتي ستالي پودراستات ي رازەزجاتسيا، چتوبى ۋچيتسيا، پولۋچات وبرازوۆانيە، ستاريكي پەرەسەليليس ۆ درۋگيە ناسەلەننىە پۋنكتى. ۆ 1975 گودۋ اۋلا نە ستالو. دەتي ۆىروسلي ي ستالي دوستوينىمي ي ۋۆاجاەمىمي ليۋدمي، سرەدي نيح ۋچيتەليا، مۋزىكانتى، ينجەنەرى، بۋحگالتەرا، ۋچەنىە.

 

رود كوجا ۆەدەت سۆوە ناچالو وت ارابسكيح ميسسيونەروۆ يسلاما، نە وتنوسياششيحسيا ني ك ودنومۋ يز ترەح جۋزوۆ كازاحوۆ ي سچيتايۋششيحسيا دۋحوۆنوي اريستوكراتيەي. پوتومكي تەح، كتو وسنوۆال اۋل، تە، كتو روديلسيا زدەس، سەگودنيا جيۆۋت ۆ رازنىح ۋگولكاح ومسكوي وبلاستي، استانە، الماتى، كوكشەتاۋ. نا پامياتنيك وني سوبيرالي سرەدستۆا، چتو نازىۆاەتسيا، ۆسەم ميروم. ەتو دولگ پەرەد پرەدكامي، ەتو ۆەچنوە سپاسيبو پوتومكوۆ زا زاۆوەۆاننىي مير.

پريەحاۆشيە گوستي سوۆەرشيلي ناماز (پوموليليس زا ۋسوپشيح), پوسەتيلي رودوۆوە كلادبيششە. ي ۆوت تورجەستۆەننايا مينۋتا. پراۆو وتكرىت پامياتنيك بىلو پرەدوستاۆلەنو ستارەيشينام رودا كوجا. پاميات دەۆيا

تي پوگيبشيح ۆوينوۆ پوچتيلي مينۋتوي مولچانيا. پرەدسەداتەل رەگيونالنوي وبششەستۆەننوي ورگانيزاتسي «سوۆەت ستارەيشين»، ناگراجدەننىي مەداليۋ «سپلوچەننوست» (وفيتسيالنايا ناگرادا تسەنترالنوگو دۋحوۆنوگو ۋپراۆلەنيا مۋسۋلمان), گ. ك. احمەتوۆ پوبلاگوداريل ورگانيزاتوروۆ زا ۆوزموجنوست پوبىۆات نا ەتوي گوستەپريمنوي، بلاگوداتنوي زەملە. ون سكازال، چتو پاميات سپلاچيۆاەت ي وبەدينياەت نارودى، چتوبى يمەت بۋدۋششەە، نادو زنات يستوريۋ، چتيت ەە گەروەۆ. كوگدا زاكونچيلاس ۆوينا، گالەمجان احمەتوۆ بىل مالچيشكوي، ون پومنيت، چتو پەرەجيلي ليۋدي ۆ ۆوەننوە ليحولەتە ي كاك ۆمەستە س درۋگيمي دەتمي ۆسترەچال پوبەديتەلەي س فرونتا. پوجەلال ۆسەم ميرا ي دوبرا.

گلاۆا ۆالۋەۆسكوگو سەلسكوگو پوسەلەنيا ل.م. لاسۋنوۆا وتمەتيلا، چتو گلاۆنايا تسەل – ەتو سوحرانيت يستوريۋ دليا بۋدۋششەگو پوكولەنيا، وسوبەننو ترەپەتنو نادو وتنوسيتسيا ك يستوري رودنوگو كرايا، ك سۆويم كورنيام، يستوكام. ۆسە سوبراۆشيەسيا نا وتكرىتيە پامياتنيكا بىلي ەدينى ۆ سۆويح مىسلياح ي سلوۆاح – مولودەج نە دولجنا زابىۆات سۆويح پرەدكوۆ، ا س چەستيۋ نەستي پاميات و زەملياكاح. ۋروجەنەتس اۋلا كوجا، ا نىنە دوكتور تەحنيچەسكيح ناۋك، پروفەسسور كايربەك ناگۋمانوۆ (گ. استانا) بەرەجنو حرانيت سولداتسكيە پيسما-ترەۋگولنيكي س فرونتا وت سۆوەگو ديادي زايرا، كوتورىي پوگيب ۆ 42-م ۋ د.ترەگۋبوۆو نوۆگورودسكوي وبلاستي. سپۋستيا 45 لەت كايربەك ۆمەستە س سەمەي پوبىۆال ۆ تەح مەستاح، گدە ۆ نەپروحوديمىح بولوتاح لەجات نەزاحورونەننىە وستانكي سوۆەتسكيح سولدات ي گدە ناحودياتسيا سوتني براتسكيح موگيل. چەرەز جەرلو ۆوينى پروشلي منوگيە ەگو رودستۆەننيكي، كتو-تو ۋتسەلەل، ا كتو-تو تاك ي نە ۋۆيدەل رودنوي اۋل. كايربەك سارتاەۆيچ وپۋبليكوۆال ستاتيۋ «ۆەليكايا وتەچەستۆەننايا ۆ موەي رودوسلوۆنوي» ۆ رەسپۋبليكانسكوم جۋرنالە «درۋجبا»، گدە راسسكازال و كاجدوم يز نيح.

گ.ر. كارباەۆا رودوم توجە يز اۋلا كوجا. ۆ دەن سۆوەگو روجدەنيا ونا ستالا ۋچاستنيتسەي تاكوگو زنامەناتەلنوگو پرازدنيكا. مالەنكوي دەۆوچكوي ەە ۋۆەزلي يز رودنىح مەست، ي ۆوت سپۋستيا دولگيە گودى ونا وكازالاس نا سۆوەي مالوي رودينە، نا مەستە اۋلا، گدە جيل ەە وتەتس-مۋللا. گاليا راحيمجانوۆنا نەسكولكو لەت پوسۆياتيلا رودوسلوۆنوي، سوستاۆيلا گەنەالوگيچەسكوە درەۆو سۆوەگو رودا.

نەمالو سلوۆ بلاگودارنوستي بىلو ۆىسكازانو ۆ ادرەس ورگانيزاتوروۆ، يم ۆرۋچيلي ناتسيونالنىە حالاتى ي گولوۆنىە ۋبورى. ك سوجالەنيۋ، نە ۆسە گوستي، ا يح بىلو پوريادكا 400, سموگلي دوبراتسيا پو بەزدوروجيۋ ك بىۆشەمۋ اۋلۋ، ۋچيتىۆايا، چتو ۆ رايونە ۋجە نەسكولكو نەدەل نە پرەكراششاليس دوجدي. نو ەتو نە يسپورتيلو تورجەستۆەننوست مومەنتا. ۆەلاس ۆيدەوسەمكا، ي پوزدنەە ۆسە سوبراۆشيەسيا سموگلي ۋۆيدەت نا ەكرانە، كاك پروشلو وتكرىتيە پامياتنيكا.

پرازدنيك پرودولجيلسيا ۆ ليدينكە. گلاۆا مۋنيتسيپالنوگو رايونا ي.ي. كۋتسەۆيچ پوزدراۆيل ۆسەح پريسۋتستۆۋيۋششيح.

– مەموريال، كوتورىي بىل وتكرىت ۆ گود 70-لەتيا پوبەدى، – ەتو دان پامياتي تەم، بەز كوتورىح نە بىلو بى پوبەدنىح ساليۋتوۆ ي ميرنوي جيزني، – سكازال يۆان يۆانوۆيچ -سيمۆوليچنو، چتو وتكرىتيە پامياتنيكا ۆوينام سوستويالوس بۋكۆالنو سرازۋ پوسلە دنيا روسسي – ودنوگو يز گلاۆنىح گوسۋدارستۆەننىح پرازدنيكوۆ روسسيسكوي فەدەراتسي. روسسيا – منوگوناتسيونالنوە گوسۋدارستۆو، گدە ۆ ميرە ي درۋجبە پروجيۆايۋت سوتني ناتسيونالsuretنوستەي، ي كاجدايا يمەەت پراۆو نا سامووپرەدەلەنيە ي رازۆيتيە. ۆسەم نام وچەن ۆاجنو جيت ۆ ەدينستۆە، ۋۆاجات تراديتسي ي وبىچاي نارودوۆ، ناسەليايۋششيح سترانۋ، وبلاست، رايون.

تەمۋ درۋجبى رۋسسكوگو ي كازاحسكوگو نارودوۆ پوددەرجال ي گوست يز د. شيپاچي گازيز دجيلباەۆ. ون سكازال، چتو پلەچوم ك پلەچۋ نا فرونتاح ۆەليكوي وتەچەستۆەننوي سراجاليس بويتسى رازنىح ناتسيونالنوستەي، دۆە دەۆۋشكي-كازاشكي اليا مولداگۋلوۆا ي مانشۋك مامەتوۆا ۋدوستوەنى زۆانيا گەروي سوۆەتسكوگو سويۋزا. ا ۆ توم، چتو زناميا پوبەدى زاالەلو ناد رەيحستاگوم، ەست ۆكلاد ي كازاحسكوگو لەيتەنانتا راحيمجانا كوشكارباەۆا.

پوسلە وفيتسيالنوي چاستي سوستوياليس كوننىە سورەۆنوۆانيا – بايگە (وتۆ. كانات سماگۋلوۆ). بولەلششيكي پودبادريۆالي ۋچاستنيكوۆ زاەزدوۆ، پوددەرجيۆالي ۆسادنيكوۆ. پوبەديتەليام ۆرۋچيلي پريزى ي پوداركي. نەمالو زريتەلەي سوبرال كونتسەرت، ۆ كوتوروم پرينيالي ۋچاستيە ي يۋنىە تالانتى (پەۆتسى، تانتسورى), ي تە، كتو داۆنو ليۋبيت ي پوەت كازاحسكۋيۋ پەسنيۋ. پرويزۆەدەنيە سوبستۆەننوگو سوچينەنيا پوداريل سوبراۆشيمسيا ي ۋروجەنەتس اۋلا كوجا، ا نىنە جيۆۋششي ۆ كوكشەتاۋ اكىن، كومپوزيتور يران تاسكارا (يلياشەۆ). پەسنيۋ و رودنوم كراە يسپولنيلا بوتاگوز سماگۋلوۆا (پرەپوداۆاتەل ۋنيۆەرسيتەتا، گ. استانا). زريتەلي ششەدرو داريلي سۆوي اپلوديسمەنتى نە تولكو ارتيستام، نو ي ۆەدۋششيم الماجان سماگۋلوۆوي، ورىنتاي گابباسوۆوي ي وباياتەلنومۋ داميرۋ راكيشەۆۋ، كوتورىي ەششە ي پورادوۆال ماستەرسكيم يسپولنەنيەم پەسني نا دومبرە.

ۋ ليۋبيتەلەي سيلوۆىح ۆيدوۆ سپورتا (وتۆ. كايرات الجانوۆ) بىلا ۆوزموجنوست پوبولەت زا اتلەتوۆ، كوتورىە مەرياليس سيلوي ۆ بوربە ي پودنياتي گيري. ا دەتي موگلي ۆدوۆول پوپرىگات نا باتۋتاح.

ششەدرىم بىلو ي ۋگوششەنيە – ناتسيونالنوە بليۋدو بەشبارماك، باۋرساكي، رازليچنايا ۆىپەچكا، فرۋكتى، سلادوستي، چاي س مولوكوم. زدەس پوستاراليس جەنششينى يز ليدينكي، ميليۋتينو، ومسكا (رود كوجا). ورگانيزوۆالي ەتوت بولشوي پرازدنيك براتيا گابباسوۆى (ستارشي كايربەك), براتيا اكىلبەكوۆى (ستارشي اسىلحان), براتيا الجانوۆى (ستارشي كايرات), براتيا مولداحيموۆى (ستارشي سانسىزباي), براتيا سماگۋلوۆى (ستارشي امان), بەريك بازاربەكوۆ. پوموشش ۆ پروۆەدەني مەروپرياتيا وكازالي پرەدسەداتەل رايوننوگو سوۆەتا دەپۋتاتوۆ ن.ي. لاپتەۆ، ۋپراۆلەنيە كۋلتۋرى ادمينيستراتسي رايونا، نارودنايا ستۋديا «مەلوديا-ت». گوستي وت ۆسەگو سەردتسا پوبلاگوداريلي ورگانيزاتوروۆ زا ۆوزموجنوست سوبراتسيا ۆمەستە دەتيام، ۆنۋكام، پراۆنۋكام تەح، كتو كوگدا-تو جيل ۆ اۋلە كوجا.

http://www.tukalinsk.ru

ولگا كوروتكوۆا

kozha-omsk

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

7 پىكىر

 1. مۋxاممەد پايعامباردىڭ ۇرپاقتارى دۇنيە جۇزىنە كەڭ تارالعان. ونىڭ ىشىندە روسسيا جەرى ومبى قالاسى ماڭىنداعى ورنالاسقان قوجالار ۇيىمشىلىق كورمەتىپ، اتالارىنا ەسكەرتكىش قويۋى ۇلكەن ساۋاپ. اتالارىن ارداقتاعاندار ارتتا قالمايدى، اللانىڭ نۇرىنا بولەنسىن! پروفەسسور س.ساعىنتاەۆ، استانا.

 2. اسسالاماعالەيكۋم!
  مەنيا زوۆۋت ولجاس. يا يز رودا قوجا. وتتسا موەگو زوۆۋت قانات. ەگو ۋسىنوۆيلي كوگدا ون ەششە بىل مالەنكيم، پوەتومۋ يا نە ۆلادەيۋ پولنوي ينفورماتسيەي. حوچۋ ۋزنات سۆويۋ رودوسلوۆنۋيۋ (جەتى اتا), ا تاك جە ك كاكيم يمەننو يا قوجا وتنوشۋس. زنايۋ چتو موي رودستۆەننيكي يمەيۋت فاميليۋ بەككۋجينوۆى. نو پوكا يا نە ناشەل چەلوۆەكا كوتورىي ۆلادەەت پولنوي ينفورماتسيەي.
  زنايۋ چتو مى پوتومكي كوجا كوتورىە جيلي ۆ ومسكوي وبلاستي. سلىشال چتو ناشەمۋ رودۋ ۋستانوۆلەن پامياتنيك. زنايۋ تسەپوچكۋ دو موەگو پرا-پرادەدا:
  ەسلي سچيتات وت سەبيا ولجاس->قانات-> سابىرجان-> مۋحامەديا-> بەكقوجا.
  ەسلي ۋ كوگو ەست ينفورماتسيا پودەليتەس پوجالۋيستا.

  1. ولجاس! ۋ موەگو پرادەدا مانيم بىل برات بەككوجا. وت نەگو يدەت فاميليا بەككۋجينوۆى. ودين يز ەگو پراۆنۋكوۆ – بەيسەمباي، نەداۆنو پەرەەحال جيت يز تيۋكالينسكوگو رايونا ۆ گ. ومسك.
   سەيچاس يا جيۆۋ ۆ انتالە (تۋرتسيا) – كىستايمىن. نا لەتو ۆوزۆراششايۋس ۆ استانۋ. تام يا ۆ سۆوەم ارحيۆە نايدۋ شەجيرە ي پوسموتريۋ پوتومكوۆ بەككوجا – ەست لي سرەدي نيح پەرەچيسلەننايا توبوي تسەپوچكا. ەسلي داش سۆويۋ ەلەكتروننۋيۋ پوچتۋ، تو سووبششۋ رەزۋلتات.

   كايربەك ناگۋمانوۆ.

   1. كايربەك سارتاەۆيچ، اسسالاماگالەيكۋم! مەنيا زوۆۋت زيكەنوۆ باۋرجان، منە 40 لەت، ۋروجەنەتس چكالوۆسكوگو رايونا كوكچەتاۆسكوي وبلاستي، پروجيۆايۋ ۆ گ. كوكشەتاۋ. يا يز رودا كوجا، ودناكو نە زنايۋ ك كاكومۋ پودرودۋ يا وتنوشۋس ي ك سوجالەنيۋ، سپروسيت ۋجە نە ۋ كوگو. بلاگوداريا دەدۋشكە، زنايۋ سۆويح پرەدكوۆ:
    1. باۋرجان (ت.ە. يا)
    2. بوتا (موي وتەتس)
    3. نەعمەت (نەعمەتوللا)
    4. زەكەن (زەينوللا)
    5. اسقارقوجا
    6. امىرقوجا
    7. باپقوجا
    8. اناپياقوجا
    9. قوسمۋحانبەتقوجا
    10. قوجاھارقوجا
    كايربەك سارتاەۆيچ، بىل بى ۆام بەزمەرنو پريزناتەلەن، ەسلي بى ۆى سموگلي دات وتۆەت نا ۆولنۋيۋششي مەنيا ۆوپروس. مويا ەل. پوچتا: zikenov77@mail.ru

 3. دوبرىي ۆەچەر! منە 45 لەت ،يا يز رودا كوجا ،حوچۋ ۋزنات كاك موجنو بولشە ينفورماتسي و سۆويوم پرويسحوجدەني ي و مويح پرەدكاح. يا روس بەز وتتسا ي تو چتو يا زنايۋ چتو موي وتەتس روديلسيا ۆ كاراگاندينسكوي وبلاستي، پوسيولوك كازىل-جار، موەگو دەدۋشكۋ زۆالي باتىربەك يلي بولتابەك، رود كوجا-دۋانا، يز تۋركەستانا ەسلي ەتو تاك.

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان

Жабу