بىلگەن شايىر ايتادى

داريانىڭ  گاۋھار  جاتار  ارناسىندا

مادەلiقوجا قوقاندىقتاردىڭ تەپكiسiنەن بۇقار امiرلiگiن جاعالاپ كەتكەنiندە اۋىلىن، جاپپاس رۋىنىڭ بەدەلدiلەرiنiڭ يتەرمەلەۋiمەن الشىن رۋىنىڭ باتىرى ەر شويىن جiگiتتەرiمەن باتىردىڭ اۋىلىن شاۋىپ، مومىن دەگەن قارىنداسىن الىپ كەتكەن ەكەن. بۇقاردان ەلگە ورالعان باتىر مۇنى ەستiپ iنiسi كەنجەحان ەكەۋi قارىنداسىن iزدەپ ساۋداكەنت جاققا اتتانادى.

ول جاقتا بەيعام وتىرعان ەر شويىننىڭ قوسىن تۇتقيىلدان شاۋىپ، قويان-قولتىق ۇرىس باستالىپ كەتەدi. سول ايقاستا ەر شويىن كەنجەحاندى نايزامەن شانشىپ جارادار ەتەدi. مۇنى كورگەن مادەلiقوجا قاھارلانىپ ونىڭ بەس بiردەي جiگiتiن اتىنان اۋدارىپ تاستايدى. سولاردىڭ قاتارىندا ەر شويىننىڭ جالعىز ۇلى مەرت بولادى.            ۇرىستىڭ ارتى مادەلiلەردiڭ شەگiنۋiمەن بiتەدi. ەر شويىننىڭ جاساعى ۇزاق ۋاقىت قالىسپاي، قاماماقشى بولعانمەن مادەلiنiڭ قولى جۇرە سوعىسىپ، سىتىلىپ، قاراسىن ءۇزiپ كەتەدi. سوندا ءوزى قۇرالاقان قالعان، ونىڭ ۇستىنە قايعى جۇتىپ قارا جامىلعان ەر شويىننان قاسىنداعى ساربازدارى: «سiز وڭتايىڭىزدان كەلگەن جiگiتتi (كەنجەحاندى ) نەگە شانشىپ ولتiرمەدiڭiز؟» دەپ سۇراسا، ول: «وي، ونداي اتىلعان وقتاي، جالىندى وتتاي ات باۋىرىندا وينايتىن باتىردى مىڭداعان قاتىننىڭ بiرi عانا تابار، ولتiرۋگە قيمادىم» دەپ اعىنان جارىلعان ەكەن. اقىرى، ەر شويىننىڭ مەرت بولعان جالعىز بالاسىنىڭ داۋى ۇزاققا سوزىلىپ، مادەلiنiڭ دۇنيەگە، مالعا جارىماعان از عانا رۋى ولگەن جiگiتتiڭ قۇنىن تولەي الماي، باتىردىڭ باسى بiراز سەرگەلدەڭگە تۇسەدi. مىنا ولەڭ سول تۇستا، ءوزi تالاي مارتە قولىن باسقارىپ قىزمەت ەتكەن قايىن جۇرتى قوڭىرات رۋىنىڭ بەدەلدi كiسiسi قاناي داتقاعا ايتقانى ەكەن.

داريانىڭ گاۋھار جاتار ارناسىندا،

كوپەستەر كۇيمە جەگەر ارباسىنا،

داتقا-ەكە، قۇلاق سالىپ تىڭداساڭىز

Iنiڭنiڭ بەس-التى اۋىز ارزاسىنا.

 

جىعاڭ بار جىعىلماعان باسىڭىزدا،

جولداس ەم جاستاي ەرگەن قاسىڭىزعا،

دوس ءسۇيسiنiپ، دۇشپانىڭ كۇيۋشi ەدi

جۇرگەندە مەن iلەسiپ قاسىڭىزعا.

 

جولداسىڭ ساپاق بي مەن اسقار بولىپ،

حالىققا ءۇش قارقارا دوستار بولىپ،

ۇشەۋiڭ كوك ۇلىنا قورعان بولدىڭ

حالقىڭا قىزمەتتەرiڭ اسقان بولىپ.

 

داۋiرگە ۇشەۋiڭ دە مiنiپ ەدiڭ،

بايگەدەن كەزەك وزعان كۇلiك ەدiڭ،

اردا قۇنان سەكiلدi اراڭىزدا

تەنتەكتiك قىلىپ جۇرگەن iنiڭ ەدiم.

 

شابۋشى ەدiم دۇشپاندى دالا قىلىپ،

ارقاما ۇشەۋiڭدi پانا قىلىپ،

شەتتە ءجۇرiپ نە تەنتەك iس قىلسام دا

بەتiمە جان كەلمەيتiن جالا قىلىپ.

 

الىستان شوشۋشى ەدi مەنi كورگەن،

جاۋدان ساعى سىنباعان اسىل ەم مەن،

ايقاي سالىپ، ات قويىپ ۇمتىلعاندا

مىلتىعىن تاستاي جاياۋ قاشقان مەرگەن.

 

كورiنبەس بۇل كۇندەرi كوزiم جاستان،

داتقا-ەكە، نە قىزىقتار ءوتتi-اۋ باستان.

جالعىز iنiم جارالى بولعاننان سوڭ

بەسەۋiن قاتار شانىشتىم اياماستان.

 

بايگەدەن ءۇش تۇلپار ەڭ كەلگەن تالاس،

اتىڭدى تۇگەل بiلدi ءۇش ءجۇز الاش،

قاسىڭداعى جولداسىڭ قايدا كەتتi,

ويلاساڭ، بۇل دۇنيەدە ەشكiم قالماس.

 

 

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان