ناساب-ناما

شاجاراي ناسابنوما

مۋقادديما ماتني  (اراب تيليدان تارجيما)

-ەي، يلوحيم! بيزنينگ مۋرود ماقساديميزني مۋياسسار ايلاگۋۆچي گۋنوحلاريميزني كەچۋۆچي راحيمديل زود ۋزينگسان.

-يلوحيم! بارچاميز سەنگا قۋللۋق قيلامىز. يلوجسيز نارسانينگ سابابيگا يۋل كۋرساتۋۆچي ۆا بارچا تۋسيقلارني داف ەتۋۆچي ياگونا ۋزينگسان. ەي، الوح! ازاماتينگ بۋيۋكليگي ۋچۋن فاقات سەن حوحلاگان نارسا امالگا وشيشي مۋقارراردير.

-اللوحگا حامدۋ سانولار بۋلسين!

ياراتگان حار بير نارساسي اسوسي تايانچگا ەگا بۋلگانليگي ۋچۋن احلي بايت ازولاريگا نيسباتان حۋرمات ۆا ەتيبوردا بۋليشني حامدا ودام (ا.س.) تۋپروقدان ياراليشي پايتيدا جويلادي. ۋلۋگ زوتلار ساحيفاسي، حوتامۋل-انبيو ساللالوحۋ الەيحي ۆا وليحيننينگ ۆۋجۋدي بيلان كەنگايتيريلدي. اللوحۋ تااللو ۋ زوتلارني گۋنوح يشلاريدا اسراب پوكلادي. شۋ جيحاتدان جامي باندالار ۋچۋن ۋلارني ۋلۋعلاب، حۋرماتدا بۋليشلاريني بۋيۋردي.

-حامدۋ سانو ۆا دۋرۋد مۋبوراكا سۋنگيدا، جانوب حازراتي  سايد وقيباتي ماحمۋد ياني ابدۋلقوسيم شوحلارنينگ شوحي (س.ا.ۆ.) ۆا وليحي ۆا اسحوبيحي اجمايدان نامويون بۋلديكي، ۋلۋگ زوتلارنينگ حۋلق اتۆوري ۆا سيفاتلاري حازراتي اربوبلار پەشۆوسيگا قاروبات ريشتالارينينگ ۋلانيشيگا دالولاتدير كۋركام حۋلق مۋحوفازاسيگا ريويا قيليش حوس كيشيلارنينگ ودوبي حيسوبلانادي. ولي بايت ۆا اسحوبلار مارتاباسيني حيمويا قيليش ماليك ۆاححوب (اللوح) حار كيمگا حام ناسيب ەتماگان. حازراتي ريسولات پانوح (س.ا.ۆ.) ۆا وليحي اجماينلارگا نيسباتان مۋحابباتدا بۋليشي ساميمي يموندورلين نيشونيدير. ادوۆاتدا  بۋليش كۋدير بەلگيسي ۆا زالوماتدير. اللوح اسراسين! ۋ زوتلارنينگ كەتما-كەت مانوقيبلاري بەلگيلانگاندير. ۋلۋعلاريني شارافلاب، قۋللاريدان بۋسا وليش ريزوليك توپيشدير. ياحشي كيشي بۋلماگانلارني يومون  كۋريش دۋستا حۋسۋماتدا بۋليش كابيدۋر. سايدۋ سادوتلار نۋري ديداميز، زيليوندان ساوماتدۋرلار. چۋنكي، مۋحاممادگا حۋرمات ۆا اليگا يززات يۋزاسيداندير. «ياحشيلارني اللوح ۋچۋن، يومونلارني مەن ۋچۋن دۋست تۋتينگيزلار» – دەر ەديلار. ۋلارگا نيسباتان ادوۆاتدا بۋليش، زاحري قوتيلدير. زاحارلانگان جون قۋلف بيلان زاحارلانگان حاميرگا ۋحشايدي. وقيباتي كۋفرونگا ايلانادي.

شاريات سالتاناتيداگي ۋممات ۋلامولاري بير وۆوزدان فارمون بەرديلار: «كيمنينگ زارراچا ادوۆاتي ۆا ۋلارگا نيسباتان عازابي بۋلسا، قۋفيرگا حۋكۋم ەتيلادي»- دەب تاسديقلاديلار.

شۋندان مالۋم بۋلاديكي مۋحاككيكي راببوني ۆا اللومالار (قۋدديسا سيررۋحۋ) ۋشبۋ ماسالا «لاناتني» حامزيودا قيلديلار. شۋم كۋرگان ۆا تاحقيرلاششدا داۆوم ەتۋۆچيلارگا نيسباتان شۋنداي دەگانلار;

بايت: سۋليب سۋنگان نيحول تاشناليگيني قايتاريش ونسون يش ەماس، چۋنكي ۋل زوت ريسولات بوعيستونيدا سارمي قومات توپگان. (كامولوت توپگان).

نوحاقلار ۋچۋن ونسون ەماس روست سۋزني ايتگانني بوشيدان جۋدو قيليشي.  گار رۋحۋل-امين ۋ زوت بەشيگين تەبراتگان بۋلسا،  ۆافوتيدان سۋنگ حار زاررادين وفارينلار نيدوسي كەلۋر. حۋدو نازاري تۋشگان پاحلاۆونۋ انسور حوديملارينينگ حۋرماتيني ۋرينگا كۋيۋۆچي.

-مۋتاۆوتير حاديس ۆا كيتوبلاردا قايد قيلينگان مانو ۆا ريۆوياتلارگا بينوان ۋمماتنينگ چوروعان چيروعي حازراتي يموم ازام راحماتۋللوحي الايحي ۋل زوتلارني حۋرمات ۆا يززات كيليش بوبيدا، بارچا مۋسيلمونلارگا «فارز» دەگان.  مۋحابباتلاريني يزحور كيليب يۋريش ۆوجيب اماللاردان دەديلار.

حۋرماتسيزليك كۋرساتيشدان چەتلانيشۆا بارچا حولاتلاردا ۋز نافسينيورتگا وليب يۋريشلار، ەنگ افزال توات حيسوبلانادي.

ۋلارگا عازاب كيليش كاتتا گۋنوحدان ورتيك ۆا مەيوردان تاشقاري يومونليكني بادتاريدۋر. ەنگ مۋحۋم ۋشر ۆا حيروج ماجبۋرياتيدان وزوتدۋرلار. تيريكچيليككا زارۋر بۋلگان حاراجاتلار بايت ال-مول (داۆلات بيۋدجەتي) حيسوبيدان بۋليشيني مان ەتيلماسليگي لوزيم بۋ حاقداگي مالۋموت  ۆا ريۆوياتلار جۋدا كۋپ ايتيلگان.

يككي ساحيحايندا (بۋحاري ۆا مۋسليم اساري) ۆا «مۋشكوت» (حاديسلار تۋپلامي) كيتوبنينگ «مانوقيبۋ احلي-بايت» بوبيدا.  بازي مۋبتابير كيتوبلاريدا كەلگەن حاديسلاردان بازيلاريني كەلتيراميز.

-راسسۋللوح (س.ا.ۆ.) دەدملار: مۋحامماد احلي بايتگامۋحابباتدا ۆافوت بۋلگان كيشي احلي سۋننات ۆال – جامواتدا ەماسمي؟ مۋحامماد احلي بايتگا عازاب بيلان ۋتگان باندانينگ پەشوناسيگا قيومات كۋني «الوحنينگ راحماتيدان نوۋميد باندا»-دەب، يوزيب قۋيلادي.

كيم، مۋحامماد حونادوني (احلي بايتي)گا ناكفراتدا ۋلسا، قوفير حولدا كەتادي. يوكي، مۋحامماد حونادوني احليگا عازابدا ۋتسا، جاننات حيديني حام حيدلامايدي.

-ۆا «فاتوۆوي از-زاينيا» دا كەلگان ريۆوياتلاردان;

-«ناسوبنوماي حازرات اميرۋل-مۋمينين ۆا يمومۋل-مۋتتاكقين اسادۋللوۆ، ماشحۋر بۋلگان نومي مۋبوراكلاري الي رازيوللوحۋ تاولو انحۋ. لاقابلاري ابدۋلحاسان. وتاارينينگ يسمي ابۋ توليپ. ونالارينينگ يسمي فوتيما بينتي اساددۋر».

-ناسوبنوماي حازرات يموم مۋحامماد حانفيا، وتالاري الي كارامموللوحۋ ۆاجحاحۋ ۆا ونالاري بيبي حانافيا بينتي پودشوحي قالاي حايبار ەدي.

-ناسابنوماي حازرات ابدۋلفاتوح شايح، وتالاري يموم مۋحامماد حانفيا. ۆا ونالاري بيبي شامسيا بينتي حازراتي ۋسمون زۋنۋراي (ر.ا) دۋرلار.

-ناسابنوماي ابدۋجاليل شايح، وتالاري ابدۋلفاتتوح شايح ۆا ونالاري بيبي سايدا حازراتي ماوز يبن جابال (ر.ا) قيزلاريدۋر.

-ناسابنوماي حازراتي ابدۋلجاببور بوب، وتالاري ابدۋجاليل شايحدۋر.

-ناسابنوماي حازراتي ابدۋلقاححور بوب، وتالاري حازراتي ابدۋلجاببور بوب.

حازراتي ابدۋلقاححور بوبدان يككي فارزاند ابدۋراحمون بوب ۆا ابدۋراحيم بوب. ابدۋراحمون بوبدان يككي فارزاند، يسحوق بوب ۆا ابدۋجاليل بوب (حۋرسوني حۋجالار)

-ناسابنوماي حازراتي يسحوق بوب; وتالاري حازراتي ابدۋراحمون بوب.

-ناسابنوماي  حازراتي حورۋن شايح، وتالاري يسحوق بوب، مۋسو شايح وتالاري حورۋن شايح.

-ناسابنوماي يسمويل شايح، وتالاري مۋسو شايح.

– ناسابنوماي ۋمار شايح، وتالاري يسمويل شايح.

-ناسابنوماي حۋساين شايح، وتالاري ۋمار شايح.

– ناسابنوماي حازراتي ۋسمون شايح، وتالاري حۋساين شايح.

– ناسابنوماي مۋحامماد شايح، وتالاري حازراتي ۋسمون شايح

-ناسابنوماي حازراتي يفتيحور شايح، وتالاري حازراتي ماحمۋد شايحدۋر.

-ناسابنوماي حازراتي يبروحيم شايح، وتالاري يفتيحور شايح.

يبروحيم شايحدان يككي ۋعيل مارۋف ۆا ماشحۋر بۋلگان حازراتي  كۋل حۋجا احمات كۋتبۋل –اكتوب ۆا جاحريا (سۋلۋك) جۋملاي شايحلار سارۆاري ەديلار.

بيرودار زوتلاريدان بيريني حازراتي سادر حۋجا دەر ەديلار.

بيرودار زوتلاريدان بيريني حازراتي سادر حۋجا دەر ەديلار. ناسابنوماي حازراتي سادر حۋجا، وتالاري حازراتي يبراحيم وتا ۆا ونالاري توعوي بيچا ەدي. لاقابلاري بيبي قوراسوچ ونا بۋليب حازراتي شايح ۋمار بوعيستونينينگ سينگليسي ەدي.

ناسابنوماي حازراتي سادر حۋجادان يككي ۋعۋل; حازراتي ماليك وتا ۆا حازراتي حۋجا مۋحامماد دونيشماند ەدي.

-حازراتي حۋجا مۋحامماد دونيشماند ەسا، حازراتي مۋحيددين شايح حۋجا ۋعليدۋر.

-ناسابنوماي مۋحيددين شايح، حازراتي الوۋددين شايح ۋعليدۋر ۆا سيفات حۋجا (…) وتا نۋر. مارقادلارنينگ ماكوني «(قورا…) چاشماگيرداست» حۋجا ەدي.

ناسابنوماي حازرات الوۋددين شايح، حۋجا حازرات جامولۋددين شايحدۋر.

ناسابنوماي حازرات جامولليددين شايح، حازرات كامولۋددين شايح حۋجا ۋعلي ۆا سيفاتي حۋجا باشويش ەدي.

-ناسابنوماي ناسابنوماي حازراتي كامولۋددين شايح، حازرات نازرۋددين شايح حۋجا ۋعلي.

ناسابنوماي ناسرۋددين شايح، حابيبۋللو شايح حۋجا ۋعلي.

ناسابنوماي حابيبۋللا شايح، ۋبايدۋللو شايح حۋجا ۋعلي.

ناسابنوماي ۋبايدۋللو شايحنينگ ۋعلي: حۋجا مۋحامماد شايح ۆا حۋجا ماحمۋد شايح ەدي.

ناسابنوماي حۋجا مۋحامماد شايح، حۋجا يسمويل شايح حۋجا ۋعلي.

ناسابنوماي حۋجا قوسيم شايح حۋجادان يككي ۋعلي: يسو حۋجا ۆا مۋسو حۋجا:

ناسابنوماي مۋسو حۋجا، حوكيم حۋجا حۋجانينگ ۋعلي.

ناسابنوماي حوكيم حۋجا، احماد  حۋجا حۋجانينگ ۋعلي.

ناسابنوماي احماد حۋجا، ارسلون حۋجا حۋجانينگ ۋعلي.

ناسابنوماي ارسلون حۋجا حۋجادان يككي ۋعلي;  ابدۋراحمون حۋجا ۆا ابدراحيم حۋجا.

ناسابنوماي ابدۋراحيم حۋجا، ابدۋلجاليل حۋجا حۋجاۋعلي.

ناسابنوماي ابدۋلجاليل حۋجا، يبروحيم حۋجا حۋجا ۋعلي.

ناسابنوماي يبروحيم حۋجا، حۋجا روزيق حۋجا ۋعلي. روزيق حۋجا حۋجادان يككي ۋعليل; ابدۋلمۋمين حۋجا ۆا ابدۋساتتور حۋجا. ۋنينگ ۋعلي حونحۋجا ۆا ۋندان ۋعلي ويحۋجا، ۋنينگ ۋعلي توعوي حۋجا ۆا حۋجا ۋعلي مۋحامماد اليحۋجا. ۋ زوتنينگ ۋعلي تويحۋجا ۆا ۋنينگ ۋعلي بويحۋجا ۆا ۋنينگ ۋعلي جونحۋجا حاليفا. ۋ حۋجانينگ ۋعلي يبراحيمحۋجا. حۋجانينگ ۋچ ۋعلي بور ەدي; سايد عاني، ماعريب ۆا سايدۆالي. ماعريبتان سايدكاريم. ابدۋلمۋمين حۋجادان ياراتگانقۋلي شايح. سايد عاني ۋعلي سايد احماد. ۋنينگ ۋعلي باحتجون حۋجا. بايحۋجادان ومونحۋجا، ۋندان قۋلتوي، ۋندان ماحكام ايم بۋسۋن. (ۆا 10 تا مۋحر بوسيلگان).

1………..؟

2.ابدۋلازيزحون يبن ابدۋللحون.

3.سۋبحونقۋلي حون.

4.امير سايد شوح يبن…

5.امير اليحون يبن … حون

6.پير مۋحاممادحون يبن اليحون…

7.يسو حۋجا قوزي كالوم يبن مۋحامماد حۋجا… الي

بۇل شەجىرەنىڭ اۋدارماسىن، وسىدان ءبىراز بۇرىن ىسقاق باب ۇرپاقتارى اس بەرگەن كەزدە ءبىر باۋىرىمىز تابىستاعان ەدى. وكىنىشكە قاراي،  سول جولعى جازبالار، ناسابناما يەسىنىڭ دەرەكتەرى جازىلعان  مالىمەتتەردى جوعالتىپ الدىم. ال قولىمدا قالعان وزبەك تىلىنە اۋدارىلعان  ناسابنامانىڭ  ءتۇپ نۇسقاسى  تاشكەنت قالاسىندا ءبار اۋلەتتىڭ اقساقالىنىڭ قولىندا ساقتاۋلى تۇر. ولاردىڭ  اتالارى تاشكەنتتەگى العاشقى مەشىت اشقان اتاقتى قوجاسى رەتىندە ەستە قالعان ەكەن.  

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

2 پىكىر

  1. وسى شەجيرەگە ۋكساس شەجيرە بيزدە دە بار، بيراك پەچاتى جوك. ول جەردە دە باس جاگىندا وسى سياكتى بولىپ كەلەدي، بيراك سونىندا كوراساندار تۋرالى جازىلگان.

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان

سونداي-اق، وقىڭىز

جابۋ