Mىنبەر

سادۋم – پروەكت پو ۆنەدرەنيۋ سوۆەتسكوگو يسلاما

By CAA Network

 On يۋل 12, 2018

 باحتيار بابادجانوۆ، يزۆەستنىي ۋچەنىي-يسلاموۆەد، راسسكازىۆاەت و توم، كاك ۋپراۆلياليس مۋسۋلمانە سوۆەتسكوي تسەنترالنوي ازي ي ناپراۆلياليس ۆ سووتۆەتستۆي س ۋكازانيامي كوممۋنيستيچەسكوي پارتي.

باحتيار بابادجانوۆ. پريگلاشەننىي يسسلەدوۆاتەل ينستيتۋتا يرانسكيح يسسلەدوۆاني (اۆستريسكايا اكادەميا), ۆەنا. پروفەسسور، يسلاموۆەد، يستوريك.ۆ 1996 گودۋ زاششيتيل PHD ديسسەرتاتسيۋ (پوليتيچەسكايا دەياتەلنوست سۋفيسكيح شەيحوۆ ناكشبانديا ۆ ترانسوكسيانە). ۆ 2007 دوكتورسكۋيۋ ديسسەرتاتسيۋ (Habilitation) «كوكاندسكوە حانستۆو: ۆلاست، پوليتيكا، رەليگيا». ناۋچنىە ينتەرەسى: كۋلتۋرا يسلاما ي يستوريا سۋفيزما ۆ تسەنترالنوي (سرەدنەي) ازي، يسلامسكايا پوليتيكا روسسيسكوي يمپەري ۆ تسەنترالنوي ازي، يسلامسكيە ينستيتۋتى ۆ بىۆشەم سسسر، ۆوزروجدەنيە يسلاما ۆ پەريود نەزاۆيسيموستي، رەليگيوزنىە موتيۆاتسي سوۆرەمەننوي دجيحاديستسكوي يدەولوگي.

سادۋم (سرەدنەازياتسكوە دۋحوۆنوە ۋپراۆلەنيە مۋسۋلمان) – اببرەۆياتۋرا، پريلاگاەمايا (س 1962 گ.) ك دۋحوۆنومۋ ۋپراۆلەنيۋ مۋسۋلمان سرەدنەي ازي ي كازاحستانا. وب وسنوۆاني وبياۆلەنو نا سەزدە (كۋرۋلتاە) پرەدستاۆيتەلەي مۋسۋلمان سرەدنەي ازي ي كازاحستانا (تاشكەنت، 20-23.10. 1943).

رۋكوۆوديتەلي دەلەگاتسي وت رەسپۋبليك: پرەدسەداتەل – ەشون باباحان (ۋزبەكيستان), ابدۋلگافار شامسۋتدينوۆ (كازاحستان), سوليح بوبوكالنوۆ (تادجيكيستان), اليمحون-تورا شوكيروۆ (كيرگيزيا), شەيح اننا-ەشان (تۋركمەنيا). پريگلاشيوننىە دەلەگاتى: پرەدسەداتەل دۋحوۆنوگو ۋپراۆلەنيا مۋسۋلمان ەۆروپەيسكوي چاستي سسسر ي سيبيري ابدۋراحمان راسۋلي، يمام-حاتيب موسكوۆسكوي مەچەتي حاليل راحمان، يمام-حاتيب سوبورنوي مەچەتي كازاني كيامۋددين ال-كاديري.

«مۋفتيەم پياتي سويۋزنىح رەسپۋبليك رەگيونا» (سرەدنەي ازي) ەدينوگلاسنو يزبران ەشون باباحان. ەگو زامەستيتەلەم يزبران ساليح ميرود-حادجا ساليحوۆ، وتۆەتستۆەننىم سەكرەتارەم – ز. بوبوحونوۆ. سادۋم سوستويال يز: ۋپراۆلەنيە (حايات; 11 چەلوۆەك), رەۆيزيوننايا كوميسسيا (تافتيش حاياتي) يز 5 چەلوۆەك. ۆ رەسپۋبليكاح سوزدانى كادياتى، پرەدسەداتەليامي كوتورىح بىلي نازناچەنى ۋپوميانۋتىە گلاۆى دەلەگاتسي (ۆ ۋزبەكيستانە – ز. باباحانوۆ). ودنوۆرەمەننو وپرەدەلەن شتات سلۋجاشش

يح، پودرازدەلەنيا ۆنۋتري ۋپراۆلەنيا (وتدەل فەتۆ، وتدەل دەياتەلنوستي مەچەتەي ي در.).

ۋچاستنيكي پەرۆوگو كۋرۋلتايا سادۋما، تاشكەنت، 1943 گ.

 

 

 

 

 

 

 

ۋچاستنيكي ترەتەگو كۋرۋلتايا سادۋما، تاشكەنت، 1949 گ.

 

پوزجە پري ۋپراۆلەني بىلي وسنوۆانى مەدرەسە مير-ي ‘اراب (1946), ا پوزجە مەدرەسە باراكحان (1956-1962, تاشكەنت) ي ۆىسشي يسلامسكي ينستيتۋت (س 1971). دليا توگو، چتوبى ۆىنوسيمىە فەتۆى نە پروتيۆورەچيلي سۋششەستۆۋيۋششيم زاكونام ي كونستيتۋتسي سسسر، بىل ۆۆەدەن شتات كونسۋلتانتا پو يۋريديچەسكيم ۆوپروسام.

ستۋدەنتى چەتۆەرتوگو كۋرسا ۆ مەدرەسە مير-ي ‘اراب، بۋحارا، 1948 گ.

پەرۆايا فەتۆا (1943) ەشونا باباحانا بىلا نازۆانا «و دوزۆولەننوستي ەست پيشۋ ليۋدەي كنيگي [يۋدەەۆ ي حريستيان] ۆو ۆرەميا پۋتەشەستۆي ي ۆوەننىح دەيستۆي» (Safar va jang-u jadalda Ahli Kitob ta‘omin isti‘moli haqinda fatvo), كوتورۋيۋ پەرەۆەلي نا نەسكولكو يازىكوۆ مۋسۋلمان بىۆشەگو سسسر. پريچينا بىلا ۆ توم، چتو نا فرونتاح سولداتى يز مۋسۋلمان وتكازىۆاليس ەست كونسەرۆى يز سۆينينى (ۆ چاستنوستي، كونسەرۆى، پوستۋپاۆشيە يز سشا پو لەندليزۋ), چتو پريۆوديلو ك سلۋچايام ديستروفي ي يستوششەنيا. فەتۆا دوپۋسكالا ەست سولداتام يز مۋسۋلمان «پيششۋ ليۋدەي كنيگي» ي ەتو سنيالو پروبلەمۋ.

درۋگايا فەتۆا ەشونا باباحانا (1944) وبياۆليالا لەگيتيمنىم س توچكي زرەنيا شاري‘اتا دجيحاد (!) پروتيۆ فاشيستوۆ. ەتي فەتۆى نە بىلي وپۋبليكوۆانى وفيتسيالنو، ودناكو يح تەكستى نا رازنىح يازىكاح بىلي روزدانى سولداتام-مۋسۋلمانام نا فرونتە.

س 1947 گ. پري ۋپراۆلەني ناچاتو پەچاتانيە جۋرنالا «Siviet Sharq Musulmonlari» (مۋسۋلمانە سوۆەتسكوگو ۆوستوكا), رەگۋليارنوە يزدانيە كوتوروگو ناچالوس تولكو ۆ 1968 گ. ي پەرەۆوديلوس نا رياد يازىكوۆ (انگليسكي، فرانتسۋزسكي، ارابسكي ي در.) ۆ نەم پەچاتاليس فەتۆى ي راسپورياجەنيا ۋپراۆلەنيا (ۆ سوكراششەننوم ۆيدە), كوممەنتاري پراۆيتەلستۆەننىم پوستانوۆلەنيام، يمەيۋششيم وتنوشەنيە ك رەليگيوزنوي پوليتيكە پراۆيتەلستۆا، ستاتي يماموۆ، وتۆەتى نا ۆوپروسى ۆەرۋيۋششيح ي ت.پ.

پياتىي ي شەستوي ۆىپۋسكي جۋرنالا سادۋما، تاشكەنت، 1947 گ.

بيۋدجەت سادۋم فورميروۆالسيا يز دوبروۆولنىح پوجەرتۆوۆاني مۋسۋلمان ي تراديتسيوننىح پودنوشەني، سوبيراەمىح ۆ مەچەتياح (فيتر، حاير-ەحسون). ساموي سوليدنوي ستاتيوي دوحودا ستالي پودنوشەنيا، سوبيراەمىە نا پوگرەبالنىح كومپلەكساح – مازاراح (باحاۋددينا ناكشباندي، كۋساما يبن ابباسا ي در.), بىۆشيح توگدا ۆ ۆەدەني سادۋم.

سۆوەوبرازنوي لەگيتيماتسيەي ەتوگو يستوچنيكا دوحودا ستالا فەتۆا (1948 گ.) س حانافيتسكوي (ي، ۆ يزۆەستنوي مەرە، «سۋفيسكوي») ارگۋمەنتاتسيەي رەگلامەنتا پالومنيچەستۆا (زياراتا) ك ليتسام، دوستيگشيم ستەپەني «سۆياتوگو» (اۋليە). ودناكو ۆنۋتري سادۋم بىلي بوگوسلوۆى، كتو ينيتسيروۆال بوربۋ پروتيۆ زياراتا. ۆ 1952 گودۋ ۋپوميانۋتىي كازي كيرگيزسكوي سسر اليمحون-تورا شوكيروۆا وبراششاەتسيا س وفيتسيالنىم پيسموم ك مۋفتيۋ ەشونۋ باباحانۋ پو پوۆودۋ «نەدوزۆولەننىح يسلاموم ريتۋالوۆ نا مەموريالنوم كومپلەكسە «تاحت-ي سۋلايمان» ۆ گورودە وش (يۋگ كيرگيسكوي سسر). ۆ رەزۋلتاتە بىل ۆىپۋششەن رياد فەتۆ پروتيۆ زياراتا، كوتورىي كلاسسيفيتسيروۆالسيا كاك «حۋدشي ۆيد پوليتەيزما».

1957 گ. كوميتەت پو دەلام رەليگيوزنىح كۋلتوۆ پري كابينەتە مينيستروۆ ۋز سسر، ۋسموترەۆ ۆ ماسسوۆوم ۆوزروجدەني ريتۋالوۆ پالومنيچەستۆا «وپاسنىە پريزناكي ۆوزروجدەنيا رەليگي» ي «نەسانكتسيونيروۆاننوە سكوپلەنيە ۆەرۋيۋششيح»، دوبيلسيا وفيتسيالنوگو رەشەنيا زاكرىت ۆسە وبەكتى پالومنيچەستۆا ي پريزنات يح ۆ كاچەستۆە ارحيتەكتۋرنىح پامياتنيكوۆ پروشلوگو. ۋپراۆلەنيە ۆسەگدا ۆىنۋجدەنو بىلو رەاگيروۆات نا ۆسە سپەتسيالنىە پوستانوۆلەنيا پارتينىح ي پراۆيتەلستۆەننىح ورگانوۆ ۆ يح سترەملەني بوروتسيا س تراديتسيوننىمي ريتۋالامي (يلي، پولزۋياس نەۋكليۋجيم كليشە توگو ۆرەمەني، «پەرەجيتكامي پروشلوگو»), كوتورىە ي بەز توگو نا پروتياجەني منوگيح ستولەتي بىلي پرەدمەتوم كريتيكي پۋريستيچەسكي ناستروەننىح بوگوسلوۆوۆ – ستوروننيكوۆ «چيستوگو يسلاما» ۆرەمەن پروروكا. ارگۋمەنتى بوگوسلوۆوۆ پروشلوگو نەرەدكو يسپولزوۆاليس ۆ فەتۆاح سادۋم، كوتورىە نا پروتياجەني پوچتي ۆسەگو سۋششەستۆوۆانيا ۋپراۆلەنيا سوستاۆلياليس نا ۋزبەكسكوم ي رەجە نا تادجيكسكوم يازىكاح (س وبيازاتەلنىم پەرەۆودوم نا رۋسسكي).

كرومە توگو، سادۋم ۆىپۋستيلو رياد فەتۆ، س دەليگيتيماتسيەي دنيا روجدەنيا پروروكا ي درۋگيح تراديتسيوننىح ريتۋالوۆ. تاك پوياۆيلاس تسەلايا سەريا فەتۆ ي راسپورياجەني يمام-حاتيبام مەچەتەي، وبياۆيۆشيح «نەشاري‘اتسكيمي»، «پروتيۆورەچاششيمي يسلامۋ» نازۆاننىە ي درۋگيە ريتۋالى، وسوبەننو تە، كوتورىە بىلي سۆيازانى س كوللەكتيۆنىمي ريتۋالنىمي دەيستۆيامي وبششينى، كوتورايا پرودولجالا يح پراكتيكۋ ي ۆوسپرينيمايا يح كاك يسلامسكۋيۋ تراديتسيۋ. يزۆەستنى انتي-سۋفيسكيە فەتۆى سادۋم، ۆ كوتورىح سۋفيزم (ۆ مەستنوي فورمە – «يشانيزم») پريزنان ياۆلەنيەم، پروتيۆورەچاششيم سۋننە.

ۆ تەولوگيچەسكوي ارگۋمەنتاتسي ۆىۆوديمىح رەشەني مۋفتي سادۋم وبراششاليس ۆ وسنوۆنوم ك كورانۋ ي حاديسام، رەجە – ك حانافيتسكيم سبورنيكام فەتۆ. ناريادۋ س ەتيم، دليا وبوسنوۆانيا نەكوتورىح بوگوسلوۆسكيح زاكليۋچەني، سوستاۆيتەلي فەتۆ پريبەگالي ك پرويزۆەدەنيام سرەدنەۆەكوۆىح ي سوۆرەمەننىح بوگوسلوۆوۆ درۋگيح مازحابوۆ ي بوگوسلوۆوۆ فۋندامەنتاليستوۆ

كوميتەت پو رەليگيوزنىم كۋلتام (كاك پرەدستاۆيتەل ۆلاستي) پوددەرجيۆال تاكوي كۋرس سادۋم، توجە ستاراياس پرەسەچ كوللەكتيۆنوە ي ينتەگريرۋيۋششەە ناچالو مەستنىح تراديتسيوننىح وبريادوۆ ي ريتۋالوۆ، ۋسموترەۆ ۆ نيح وپاسنىە پريزناكي پەرمانەنتنوي رەيسلاميزاتسي ي ۆوۆلەچەنيا ۆ ەتوت پروتسەسس مولوديوجي. ودنوۆرەمەننو سادۋم پروياۆيل چۋدەسا لويالنوستي ك ۆلاستيام ي گوتوۆنوست سوترۋدنيچات س نيمي. وني پرينيالي نا سەبيا فۋنكتسي مەدياتورا نەكوتورىح رەفورم سوۆەتسكوي ۆلاستي، ا ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد يمەننو ۆ ۆوپروسە ەمانسيپاتسي جەنششين.

ودناكو سادۋم نە ۋدالوس ناۆيازات سوبستۆەننوە پونيمانيە پراۆيلنوي رەليگيوزنوستي. داجە وتكرىتوە داۆلەنيە نا ۆەرۋيۋششيح سو ستورونى سادۋم س يسپولزوۆانيەم سەرەزنىح ادمينيستراتيۆنىح ينسترۋمەنتوۆ ي رەسۋرسوۆ، ا تاكجە سيمۆوليچەسكوگو كاپيتالا نە داۆالو يم ۆوزموجنوست ۋنيفيتسيروۆات پونيمانيە پراۆيلنوگو يسلاما ي دەلەگيتيميروۆات تراديتسيوننىە فورمى ريتۋالنىح ي سوتسيالنىح پراكتيك، سوحرانيايۋششيحسيا ۆ سرەدە پروستىح ۆەرۋيۋششيح. يح يدەنتيچنوست ۆپولنە سوۆمەششالا تراديتسيوننىي يسلام (ۆ توم ۆيدە، كاكوم وني ەگو پونيمالي) ي رەالي سوۆەتسكوي يدەولوگي.

پري پوسلەدنەم مۋفتي سادۋم مۋحامماد سوديك مۋحامماد يۋسۋفە (1989-1993; ۋم ۆ 2015) ستيل رابوتى ۋپراۆلەنيا ستال مەنياتسيا. وتۆەتستۆەننىە ليتسا كوميتەتا پو رەليگيوزنىم كۋلتام ۋجە نە موگلي جەستكو كونتروليروۆات دەيستۆيا سادۋم. ناپريمەر، پرينيماەمىە فەتۆى نە پەرەداۆاليس دليا ۋتۆەرجدەنيا ۆ كوميتەت پو رەليگيوزنىم كۋلتام ي ۆ بولشينستۆە سلۋچاەۆ سوستاۆلياليس نا ارابسكوم يازىكە بەز پەرەۆودا نا ۋزبەكسكي ي رۋسسكي يازىكي. سادۋم ستال ساموستوياتەلنو رەشات ۆوپروس وب وتكرىتي مەچەتەي ي نوۆىح ۋچەبنىح زاۆەدەني، كوليچەستۆو كوتورىح رەزكو ۆوزروسلو ۆو ۆرەميا گورباچوۆسكوي “پەرەسترويكي” (ناپريمەر، ك 1991 گ. ۆ ۋزبەكيستانە بىلو: مەچەتەي – 4 878, مەدرەسە – 10). ۆ ۆەدەنيە سادۋم بىلي پەرەدانى منوجەستۆو ستارىح مەچەتەي، مەموريالنىە كومپلەكسى. بىلي سوستاۆلەنى سووتۆەتستۆۋيۋششيە فەتۆى ي راسپورياجەنيا س پرەدپيسانيامي رەگلامەنتا پالومنيچەستۆا موگيل ۆ ستروگو حانافيتسكوم دۋحە. توگدا جە ناچالا پەچاتاتسيا گازەتا ۋپراۆلەنيا “يسلوم نۋري” (سۆەت يسلاما), پوياۆيليس رياد يزداني، سپەتسياليزيرۋيۋششيحسيا نا پەچاتاني رەليگيوزنوي ليتەراتۋرى، ۆ وسنوۆنوم پوپۋليارنوگو سودەرجانيا.

كونەتس 80-ح – ناچ. 90-ح گگ. – دوۆولنو سلوجنىي پەريود ۆ يستوري سادۋم. ەششە دو رازۆالا سسسر كازياتى رەسپۋبليك ستالي ۆەستي سۆوي دەلا ساموستوياتەلنو ي ك كونتسۋ 1991 راسپاد سادۋم ستال سۆەرشيۆشيمسيا فاكتوم. پوميمو پوليتيچەسكيح فاكتوروۆ، راسپاد سادۋم بىل ستيمۋليروۆان نابيراۆشيم سيلۋ راسكولوم سرەدي مۋسۋلمان (مەجدۋ تاك نازىۆاەمىمي «ۆاححابيتامي» ي تراديتسيوناليستامي). ۆ ناستوياششەە ۆرەميا مەجدۋ دۋحوۆنىمي ۋپراۆلەنيامي مۋسۋلمان تسەنترالنوي ازي سۆيازەي نە سۋششەستۆۋەت.

 

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان

Жабу