ءبىر سۋرەتتىڭ سىرى

ىزدەۋ سالامىز

مىنا سۋرەتتە اقمولا وڭىرىندە قىزمەت ەتكەن دىناعارتۋشىلارى بەينەلەنگەن. وتىزىنشى جىلداردىڭ دۇربەلەڭىندە كوبى اتىلىپ كەتكەن. قر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مۇراعاتىنداعى قالىڭ ءبىر تومدىق قۇجاتتارمەن تەك تۋىستارىنىڭ عانا  تانىسۋىنا  رۇقسات بار. ەگەر وسى سۋرەتتەن  تانىس بەينەنى  ۇشىراتساڭىزدار  وندا تاريحشى-زەرتتەۋشى جازيرا حاسەنوۆامەن بايلانىسۋعا بولادى.

سۋرەتتەردى تۇسىرگەن تالعات احانوۆ 

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان

Жабу