بىلگەن شايىر ايتادى

شەجىرە-داستان

جەم-ساعىز بويىنداعى قوجالاردان كەلىپ تۇسكەن باقشايىش-اتا تۋرالى قاراقالپاق داستانى 

(حوجا شەجەرەسى)

ال حاسىل بولسىن ءسوزىم ەندى تامام،

مۇرتازا ۇعلىنان قۋللاس كالام.

اۋەلى الي حايدار كاررادين،

بولدىلار جەكە ۇعىل يكرايدان.

بيريسيدان ونگەي ءدۇر نەشە ءتان،

بارشاسيني يسميني بيلگەنشا ءمان.

بيلديراي ارقاما-ارقا،جازا-جازا،

مىڭدا ءۇش ءجۇز جەتي جىل كەلگانشا بيزگا.

بير ۇعليني يمام مۇحامماد دير ەدي،

ول مۋددام دينني عاميني يەر ەدي.

باعدازان تارت ارقادا ابدراحيم،

كربوزا بيرلا شاح كاريم.

قيلديلار مانسۋر ،سوكرات حان بيرلا،

قيليندي ارسلانحان،يسماعۋل بيرلا.

رۋستەم حان ەلە شاح بيلال،ياكيح ەدي،

توققيزي ەر جۇرتتا بولعان حان ەدي.

بابالارى ورنى وزىق جۇرتىن كەزدي،

حار بيري ءوز جۇرتىنان جۇرتقا توزيپ،

توزۋىنان ءسابابي بۋل ءدۇر انا.

ءاۋاللي راسۋل اللا قيلدي اڭا دۋا،

حاقازا ءسوزداريني اللاح بيلۋر،

بۋدان باس تارتسا ءباد دۇعا الۋر.

ءساباب سول بير-بيرين كورمەسكە تۋشيپ،

بارشاسي دين جوليندا ماي يشيپ.

ماس بولىپ ماعريپقا،ماشريققا ءجۇريپ،

قيلديلار تاعديري ءازال مۋنداي ۇلىق.

بيلگەنين بۋل ۋاقىت قالا الماس انين،

تاريحتا يسمي بۋلماسا ءماليم.

نا ۋزۋن دەسەڭ بۋنى بيلماس ەگەم،

بيلگاني،بولعاني-حوجام-حوجام.

بۋل مەنيم ايتقان سۋزيم اللاح بيۋيلۋر،

بيلگاني اللاح ءۇشۋن موللا بولۋر.

سونعىلاري قيلديلار پيرليك تالاپ،

نەچالاري بولديلار احلي سالاپ.

ءال حاسىل تۇرسىن بۋل جەردە ءسوزىم،

پير دەگەني كيملار ول، كورسىن كوزىن.

ياديك ۇعلي ەدي احمەد ياساۋي،

ناسبيميز ءاۋلادين حەم ءاۋليا.

احيرەتكە،الەمگە شام بولديلار،

بيلماين، كورماين اني كيم قالديلار.

ءحام تاۋاككال بيلان،قۇتلۋع بازيسي،

ءام بۋلار پيرليك تالابيندا كەتيپ،

ءحار بيري ءوز جۇرتينان جۇرتقا ءوتيپ.

بولديلار حوجا كامال قوقاندا ءازيز،

قيزماتين كيم قيلسا وني تاپقاي يازيز.

حولۋ،قولين جاميع ەتكان پير ەكان،

ەلۋ جۇرتى پير تۋتساق دەر ەكان.

شاح امير تەمۋر كورگاني بارديلار،

تاپسيريپ قولىن دۋعاسين الديلار.

ۋشپۋ پير بولدي مەداد قولاستاري،

شاحليگين جاريا قىلعان قولداستاري.

ول كامال شايحدين بولدي باحشايش،

ءامير-ماعرۋپ بولديلار اجايىپ.

سايد اتا حۋسايني قىلدى ءلاپاس،

بۋل ءسابابتان باقشيعايىپ دەردي ءباس.

با كاراماتول حۋسايني حوجا كەليپ،

وشۋل ۋعيلني اۋلياليعين بيليپ.

ءسۇراتين كورگان زامان ۋمتيليپ باريپ،

ءاۋاليدين اقىريگاشا قاراپ.

ءاۋليا بولۋر دەدي سوڭكيزگاشا،

نياتي قىراڭ ەدي،بيلدي وزگاشا.

سوڭعىلارى وزدەرى ىزدەپ تابار،

بيرلاسىپ دۇنيەنىن سوڭىنا ات شابار.

كوپ جاۋاپ بەريپ ماقاما كەتتيلار،

دەگەني دەك جول ماقامي جەتتيلار.

باقشيعايىپ حولگا كەمال پير ەدي،

ءوز عاسرىندا كاراماتتان ەر ەدي.

ءوميرينى وتكىزيپ دين جولىندا،

سىر بويى وزبەك تولى وڭ سولىندا.

دايم اللا پيكري ەدي،زيكرۋ سانا،

ساكيز يۋز قىرىق التيدا بولدى پانا.

ياحير سايحۋن سۋنان سۋرۋپ ناسا،

جۇرە بەردي يزينەن سۋ حام باسا.

ول حۋان داريا دەگەن جۋندان ەردي،

قۇدرەتىن حاق جولىندا جۇرگەن كوردى.

دين ءۇشين حاق جولىندا كوريپ جاپا،

ەسلەديلەر حان ونى ەندي جانا.

بولديلار پەرزەنتى ماۋلامبەردي ءازيز،

ءھام تەمير بويىندا ول باقيپ ءتاميز.

ۇعلي اللاحبەردي ءازيز توك تاعىندا،

ناكار جايحۋن سۋىنىن شاپ جاعىندا.

 

حيۋاكي جۇرتىندان ۋتان تۋتقان ول ەر،

ول راحيمقۋلي ءازيز وندان ونەر.

اننان بيلە تۋىلعان التي ءدۇر،

راحيمقۋلي تاكاش شايح ينيسي.

راحيمقۋلي شايحدان ەر وتەش،

اللاح دايىم قىلدى زيكرين ەرتە-كەش.

قاعباتۋللاح بارىپ قىلدى تاۋاپ،

حاج ەتيپ حاق جولىندا تاپتي ساۋاپ.

دەمبە-دەم قالبى حاق زيكري ەدي،

ول وتەشتين بولعان ەكەن ءۇش ۋعلي.

ەي برادار،بۋل سوزىمە بول شۋعىل،

حازرەتي حوجاحان شايح بيريسي،

مىرزاحان ءازيز،سايدحان ينيسي.

اۋەلي ءازيز حاجاحان ۋعلان بيلان،

شايح اتتار شايح دەر نامىن انىن.

حيۋاكي جۇرتىنادا باتىر حان بيرلان،

ءجۇرۋشى ەدى پاقرلىق جول بيلان.

ءتاربيات تاتىستى حان دارقاھىنان،

ءومىرىن كەلتىردى ونىن بارھاىنان.

ول باتۋر حاندى حايات قىلعان كيسي،

بولسا ەرۋردي انىن ونبەس يسي.

ءولتيتيپ باتۋر حاندى حانىمىن ەتتي جەسير،

قاپتاعى مالىنى تالان ەتتي كەسير.

ءال-حاسيل ۋزاماين  تۇرسۋن ءسوزيم،

بير قيال بيرلا ونى ايتتيم ءوزىم.

سالامات بابا،نۇرىم،تەمير حوجا،

شايح اتتار جايىنان بولعانى ءسوزىم.

 

حوجا اۋەزحان بيلان مۋسۋلمانقۋلي ەر،

ءام ياراتقانقۋلي سالامات ۇعلي دەر.

كيشيسي راحيمقۋلي ەردي باسى،

لاقابى بالقان اتادي اناسي.

ءتورتيسي ەردي ولاردان بولعاني،

ول سالامات بابالاردان قالعاني.

ۋشبۋلاردان ەدي كيشيك بالقان حوجا،

كوپ ماشايحلاردان العان باتا.

ماعريپات ۇعلي ياكۋپ يشانعا باريپ.

احلي سۋلۋكتان بولدي تاليم اليپ.

كوپ جاساپ توقسان ۇشيندە ءوتتيلار،

بيزلارگا كورگانين ۋاعيز ەتتيلار.

 

سانا مىڭدا ەكي ءجۇز ساكساندا ءدۇر،

كۋنياگا كەلگەن يزي ياكساندا ءدۇر.

سول مۇراتحوجا  بيلان سايتكامال،

ينيسي يشان كاليلۋللا بيحال.

ارابيللاح ەرديلار ۋزلاري،

يللاري تارتيپ قينالدي تيللاري.

ەميرين تۋتتيناحيادان قاشتيلار،

جول ءجۇرۋ بيلان ماقساتين كەزديلار.

بۋل سىپات بيلان بۋلۋرلار ءاۋليا،

ەتيكە دەرلەر بيرلاتا انبيە.

حار بيرين ياد ەتتيم بيلگانشا مەن،

وتىز بير ارقا مەنەن كەلگەندا مەن.

باريسي حاق جوليندا جانين بەريپ،

كەتتيلار بۋل ءدۇنيادان نيما كوريپ.

ەر اۋەزحان ەردي بالحان اعاسي،

ۋعلي مەلەك حوجا،زاحري جاعاسى.

يسلامحودجا مۋزاپپار تاقىري،

سيپاتين ەردي مەلەكتەن ماحىري

4-ءشى بەت

ابدقادرۇعلي ەردي مۇستاپا،

ابديعاپپار بيريسي ەحلي وپا.

راحماتۋللاححودجا ابساتتاردان،

قۇدراتكاني بولادى عاپپاردان.

ابدمانني ۇعلي پايزۋللا تۋرۋر،

باريسيني دەسەم وني ءسوز ۋزايۋر.

بەسينشىسي ابدۋپاتتاح ەردي ءباس،

مۋستاپا وني ۇعلي بولعان ەماس.

پايزۋللا ۇعلي تۋرۋر ماعريپاتۋللاح،

يلياتۋللاح حام حيدوياتۋللاح.

نيزاميددين،فۋرحانيددين بولعانى،

ءاۋلاتتارى جالعاستىرار قالعاني.

 

سالامات باباني ءاۋلاتلاري

 

حوجا اۋەزحان بيلان مۋسۋلمانقۋلي ەر،

ءام ياراتقانقۋلي سالامات ۇعلي دەر.

كيشيسي راحيمقۋلي ەردي باسى،

لاقابى بالقان اتادي اناسي.

ءتورتيسي ەردي ولاردان بولعاني،

ول سالامات بابالاردان قالعاني.

ۋشبۋلاردان ەدي كيشيك بالقان حوجا،

كوپ ماشايحلاردان العان باتا.

ماعريپات ۇعلي ياكۋپ يشانعا باريپ.

احلي سۋلۋكتان بولدي تاليم اليپ.

كوپ جاساپ توقسان ۇشيندە ءوتتيلار،

بيزلارگا كورگانين ۋاعيز ەتتيلار.

 

سانا مىڭدا ەكي ءجۇز ساكساندا ءدۇر،

كۋنياگا كەلگەن يزي ياكساندا ءدۇر.

سول مۇراتحوجا  بيلان سايتكامال،

ينيسي يشان كاليلۋللا بيحال.

ارابيللاح ەرديلار ۋزلاري،

يللاري تارتيپ قينالدي تيللاري.

ەميرين تۋتتيناحيادان قاشتيلار،

جول ءجۇرۋ بيلان ماقساتين كەزديلار.

بۋل سىپات بيلان بۋلۋرلار ءاۋليا،

ەتيكە دەرلەر بيرلاتا انبيە.

حار بيرين ياد ەتتيم بيلگانشا مەن،

وتىز بير ارقا مەنەن كەلگەندا مەن.

باريسي حاق جوليندا جانين بەريپ،

كەتتيلار بۋل ءدۇنيادان نيما كوريپ.

ەر اۋەزحان ەردي بالحان اعاسي،

ۋعلي مەلەك حوجا،زاحري جاعاسى.

يسلامحودجا مۋزاپپار تاقىري،

سيپاتين ەردي مەلەكتەن ماحىري

 

التى اعايىن ەدي بۋلار اتالاس،

قازي زاحار ۋاليسيكەليسي حاس.

حوجا اۋەزحان شاحار قونراتتا ەديلار،

تورە سۋپيدان حاناكا جەديلار.

قونرات حيۋالي بيرديزياچ ەردي،

تاحتيندا اللاقۋلي حان ەردي.

بەلگيلي ءدۇر جۇرتقا اۋەزحاننين ەرليگي،

تورەحان بيرلان زامان حام سەرليگي.

ال حاراز تاقدير ازال بوليپ رازاح،

جىلقىلارىن حوجانىن كورگەن قازاح.

جىلقىسىن تارتىپ الىپ جاتسا عارىپ،

ارتىنان مازكۇر قازاق اڭلىپ بارىپ.

ەلسيزدا جازاتايىم ەتتى شاحيد،

مۋندايىن تاعدير ءازال بولدى ءناسيپ.

حوجا مۋمينقۋليني ۇعلي ءدۇر جيسين،

ابدۋعاپپار جانە ابدجاپپار دەسين.

حوجا پالۋان،سادىرحان بيلا وتەپ،

دەدەديلان قوجا ءجيسيننىڭ ۇعلى دەپ.

ابدعاپپار قوجا دين رەمەددين،

قيلديلار ەلدە سۋلۋك سالاتين.

ۇعلي ياراتكانقۇلي احۋن حوجا،

شاريگ بيلان قيلگاني ماقۋل حوجا.

يزمۇحامماد حوجا ءدۇر وننان قالعان،

شايح كامالگا باريپ ءپاندين العان.

ۋشبۋ ءدۇر پەرزەنت سالامات بولعاني،

سوراسا بەرسە بيلۋنۇر قالعاني.

ول كەيكي دەن ەرۋر حوجا كومەك،

باسقاني حاجەت ەمەس يسمين دەمەك.

وقۋشىعا مالال كەلمەس ءۇشىن،

جازباديم ءبارىن تامام،بەيس ۇزۋن.

حوجاحان ازيزدەن ۋشبۋ ءدۇر بولعانى،

ايتۋلۋر ءازيز سەيتحان  قالعانى.

 

تەميرحوجانىڭ اۋلەتى

ءتورت ۇعىل ەردي سامارحان ءبىري،

ول قۇدايقۋلنين زاياحان سينليسي.

قۇليحوجا بيرلان پايعامبارقۋلي،

ينيسي كاتتا بۇحارگا ول ءۋالي.

حودجا يسحاق ،حاكيم لۋحمان بيلان،

تاليپ،ماحمۋد يلا ساپار دەگان.

كالمادي ۇعىل قۇدايقۋلدان دەدي.

 

 

نۇرىم ءازيز ءاۋلادى.

سارى حوجا ول قوسىم،كۋتال دەگان،

نۇرىم ۋعلي ەردي حاق ءامريني تۋتقان.

قوسىمقوجا ۋعلي ءدۇر قونلي،بۇحور،

قونليني مۋسسا دەگەن بير ۋعلي بار.

حوجا بۇحاردان بولدي ءجۇسۇپ،

الار حام حاق جولىندا قىلدى كاسىپ.

كۋتالدان ماتەكەحوجا بيلان،

باحاۋددين،قىزمەتمددين قالعان.

سارى حوجا بابادين بەدي،

حار بيريدان ونگاني جوندين قيلي.

 

باقشايىشقوجا  حانحوجا ءازيز،

ۇعلي ءدۇر ءپيرۋالينيڭ ساحيپ تاميز.

حوجاحان  حانقوجانيڭ ۇعلي ەرۋر،

حاليپا، ءدارۋىشحوجا،سۋبحانقۋلي،

اتاسي ەدي  ونين راحمانقۋلي.

يبراحيمحوجا بيلان يسماعۋلي،

باحشايحنىڭ ۇعلي ءدۇر ساحىپ ءۋالي.

ول حۋسانحوجادان ەدي نەگە كيسي،

سوروسا بەرسەڭ بيلۋرسيز بولدى باس،

بولدى كوپ اۋلەتتەرى ول بابانىڭ،

ءباريسيني ايتماق ماحال بولدى انين.

 

ءتۇپ نۇسقادان كوشىرگەن سارىقوجا ءازيزدان حيدوياتۋللا ۇعلي تورەحوجا ۇعلي

داستان قولدان قولعا ءوتىپ ەسكىرگەن،ءبىر نەشە بولەك-بىراق وقۋعا بولادى.

 

قازاقشاعا ىقشامداعان سەيت ومار ساتتارۇلى

 

 

تاڭبالار

ۇقساس ماقالالار

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان