كۇنى بويىنشا: 10.01.2018

شاجاراي ناسابنوما

مۋقادديما ماتني  (اراب تيليدان تارجيما) -ەي، يلوحيم! بيزنينگ مۋرود ماقساديميزني مۋياسسار ايلاگۋۆچي گۋنوحلاريميزني كەچۋۆچي راحيمديل زود ۋزينگسان. -يلوحيم! بارچاميز سەنگا قۋللۋق قيلامىز. يلوجسيز نارسانينگ سابابيگا يۋل كۋرساتۋۆچي ۆا بارچا تۋسيقلارني داف ەتۋۆچي ياگونا ۋزينگسان. ەي، الوح! ازاماتينگ بۋيۋكليگي ۋچۋن فاقات سەن حوحلاگان نارسا امالگا وشيشي مۋقارراردير. -اللوحگا حامدۋ سانولار بۋلسين! …

تولىعىراق وقۋ »