Дотан батыр (соңы)

  Дотанның ханға айтқан жауабы: «Тақсырхан, уағадаңнан жаңылмағын, Жазира алады деп қамқылмағын. Жазира өлгеннен соң қызың бермей, Қалаңды бекер-босқа шаң қылмағын!» Калмаққа жүрмек болды «тәуекел» деп, «Оңдаса Жаппар Алла, алайын»,– деп. Патшаның Телқоңыры жетекке алды, «Алдыңа басын әкеп салайын»,– деп. Алмады жалғыз жолдас осы бала, Оңдасын ердің жолын ХақТағала. Ер Дотан «Иә, Алла!»– деп түсті … Оқуды жалғастыру Дотан батыр (соңы)