باسقى بەت / عاقليات

عاقليات

تاتۋلىق

اللا تاعالا  جاراتقان جاندى جاراتىلىستارىن  ولار، سۋدا ما، نەمەسە قۇرلىقتا ءومىر سۇرمەسىن، اقىلدى نە اقىلسىز بولسىن، ءتۇر-تۇرىمەن بىرلەسىپ  قاۋىمداسىپ بىرگە ءومىر سۇرۋگە بەيىمدەپ  جاراتقان. جاندى جاراتىلىستىڭ وسى ەرەكشەلىگىن اڭعارعان دانالارىمىز: «بىرلىك باردا، تىرلىك بار» دەپ تىرلىكتىڭ   نەگىزى بىرلىكتە ەكەنىنە ۇرپاعىنىڭ نازارىن اۋدارعان. بىرلىك – وتباسى، وشاق قاسىنان باستالاتىن، اعايىن-تۋىستاردىڭ، ءبىر …

تولىعىراق وقۋ »

ۇلتارالىق تاتۋلىق

قازىرگى جاھاندانۋدىڭ ءۇردىس العان شاعىندا، ءبىر عانا ۇلتتىڭ  مەملەكەت قۇرۋى  ءىس جۇزىندە ىسكە اسپاق تۇگىلى، ميعا دا سيمايدى. جەر جۇزىندەگى ەكى ءجۇزدىڭ  ۇستىندەگى ۇلكەندى-كىشىلى مەملەكەتتەر بارلىعى دا ءار ۋاقىتتا، ءارتۇرلى سەبەپتەرمەن قونىس اۋدارعان، سالت-ءداستۇرى بولەك، ومىرگە كوزقاراسى ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەتىن، ۇستاناتىن يدەالى باسقا-باسقا ۇلت وكىلدەرىنەن قۇرالادى. مىنە، جالپى ادام اتىمەن بىرىككەن، …

تولىعىراق وقۋ »

دىنارالىق تاتۋلىق

ادامزاتتىڭ مامىراجاي تىنىشتىقتا باقىتتى ءومىر سۇرۋىنە دۇنيە مولشىلىعى، وتباسىنداعى تاتۋلىق جانە ۇلتارالىق جاراستىقپەن بىرگە، دىنارالىق تاتۋلىقتىڭ دا ىقپالى ەرەكشە.  مەملەكەت تۇرعىندارى ءبىر  ۇلتتان عانا قۇرالمايتىندىعىنداي ءبىر ءدىندى ۇستاناتىنداردان دا قۇرىلمايدى. دەمەك، ءبىز   قالايمىز با، قالامايمىز با، مەملەكەت اۋماعىندا، ەلدى مەكەندە، ءبىر قالادا، ءتىپتى ءبىر شاڭىراق استىندا (كوپ ەتاجدى ۇيدە) ءبىر …

تولىعىراق وقۋ »

حارامنان قاشىق بولايىق

ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. «ءمايدا» س. 3-ا: «بۇگىن دىندەرىڭدى جانە نىعمەتىمدى تولىقتىردىم. سونداي-اق سەندەرگە يسلام ءدىنىن قوشتاپ ۇناتتىم»، دەلىنسە پايعامبارىمىز (وعان اللانىڭ سالاۋاتى مەن سالەمى بولسىن): «مەنىمەن مەنەن بۇرىنعى پايعامبارلاردىڭ اراسى، مىسالى ءبىر ادام ادەمى، كوركەم ءۇي سالىپ، بۇرىشتارىنىڭ بىرىندە ءبىر كىرپىش قالانباي قالعان سياقتى. ادامدار سول ءۇيدى اينالىپ، تاڭ قالىپ: «اتتەڭ-اي، بۇعان …

تولىعىراق وقۋ »

ءناپسى تاربيەسى

اللانىڭ جاراتقاندارىنىڭ ءبارى ءتىرى. ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. جاراتۋشى جالعىز راببىمىز، قاسيەتتى قۇران كارىمنىڭ «احزاپ» س.70-ا: «راس، ءبىز اماناتتى (پارىزداردى، شاريعات مىندەتتەرىن) كوك پەن جەرگە، تاۋلارعا ۇسىندىق. ولار ونى ۇددەسىنە الۋدان قورقىپ، باس تارتتى. ونى ادام بالاسى ۇددەسىنە الدى». راببىمىزدىڭ ماقۇلىقتارى – جاراتقاندارىنىڭ ءبارى اللانىڭ الدىندا ءتىرى. ولاردى شارتتى تۇردە: ءناپسىسىز، جانسىز، اقىلسىز; …

تولىعىراق وقۋ »

مەشىتتەگى يگى ىستەر

ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. جاڭا كىرگەن جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ ءبىرىنشى جۇماسى. تاڭ نامازىنان كەيىن جۋىنىپ-شايىنىپ، جۇما نامازىن مەشىتتە جاماعاتپەن بىرگە اتقارۋعا مەشىتكە كەلىپ، نامازدىڭ باستالۋىن توسىپ وتىرعانمىن. مەشىتتىڭ تورگى ەسىگىنەن كىرگەن باس يمامنىڭ قاسىندا ۇزىن بويلى، دوڭگەلەتىپ ساقال-مۇرت قويعان ەۋروپا حالىقتارى تەكتەس، ورتا جاستان اسقان ازامات جانە قانداستارىمىز كىرىپ، جاماعاتقا قاراپ، قاتار-قاتار تۇردى. …

تولىعىراق وقۋ »

ناماز وقىپ ۇيرەنەيىك

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءدىن ىستەرى جəنە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ وڭ قورىتىندىسى 09.11.2017 №14-06-13/4-568 بەرىلگەن. دايىنداعان: اۋدانباي قاجى احمەتجانۇلى. ناماز وقىپ ۇيرەنەيىك «مەنى ەسكە الىڭدار، مەن دە سەندەردى ەسكە الامىن» («باقارا» س. 152-ا). «مەنى ەسكە الۋ ءۇشىن ناماز وقى» («تاھا» س.14-ا.). «پايعامباردان كەيىن نامازدى قويىپ، ناپسىلەرىنە ەرگەندەر كەلەدى. ولار اداسقاندارى ءۇشىن سازايىن تارتادى» («ءماريام» …

تولىعىراق وقۋ »

اراب  ءالىپبيىن ۇيرەنۋشىلەرگە كومەكشى قۇرال

اللاھقا شۇكىرشىلىك، تاۋەلسىزدىك العاننان بەرگى از ۋاقىتتىڭ ىشىندە ەلىمىزدە بىرنەشە ءدىني وقۋ ورىندارى اشىلىپ، ولاردان ءدىن ءىلىمىن مەڭگەرگەن ءبىلىمدى ءدىندارلار دايىندالىپ، حالىقتىڭ ۇستازدارعا دەگەن  سۇرانىسى ءبىرشاما قاناعاتتاندىرىلدى. ارنايى وقۋ ورىندارىمەن قوسا اللاعا قۇلشىلىعىن ساۋاتتى سانالى تۇردە ىسكە اسىرۋعا تالپىنعان پەندەلەرگە  مەشىتتەردىڭ جانىنان اشىلعان ساۋات اشۋ كۋرستارى ۇيىمداستىرىلىپ، ءدارىس بەرەدى. بۇل …

تولىعىراق وقۋ »

سابىر مەن بايسالدىلىق

پايعامبارىمىزدان قىسقا دا نۇسقا جاۋاپتار بۇل حاديس حاليد ب.ۋاليدتەن ريۋايات ەتىلۋدە. ول حازرەتى پايعامبارعا  (س.ا.س.) ءبىر ءباداۋيدىڭ قويعان سۇراقتارى مەن وعان بەرىلگەن جاۋاپتاردى بىلايشا جەتكىزەدى: -ۋا، راسۋلۇللاھ، ادامداردىڭ ىشىندەگى ەڭ عالىمى بولعىم كەلەدى. نە ىستەيىن؟ پايعامبارىمىز (س.ا.س.): -اللادان قورىق. ونىڭ  امىرلەرىن ورىندا، تيعاندارىنان تيىل،-دەدى. -ۋا، راسۋلۇللاھ، ادامداردىڭ  ىشىندەگى ەڭ بايى …

تولىعىراق وقۋ »

مەنىڭ حيكمەتتەرىم، ءپارمان – سۇبحان، وقىپ تۇسىنسەڭ، ماعىناسى قۇران!

131-حيكمەت حاق “قۇمىراسى” اشىلدى، “مايحاناعا” كىرسەم مەن، تويا ءىشىپ “شاراپتان”، بويىم بالقىپ جۇرسەم مەن! سول “شاراپتىڭ”، كەسىرى ءىشى-باۋرىمدى قان قىلدى، باۋىر قانىمدى اعىزىپ، جان سارايعا بارسام مەن!   ساحي ۇسىندى ءار ساتتە، كىفاياتتىڭ “شارابىن”، ماساڭ بولىپ وسى كەز، زارلاپ نالا ۇرسام مەن! ادىلەتتىڭ جاعاسىن، شوق اتىلىپ ورتەدى، جالعىز جاردىڭ دارياسىن، …

تولىعىراق وقۋ »