عاقليات

 • عاقليات

  تاتۋلىق

  اللا تاعالا  جاراتقان جاندى جاراتىلىستارىن  ولار، سۋدا ما، نەمەسە قۇرلىقتا ءومىر سۇرمەسىن، اقىلدى نە اقىلسىز بولسىن، ءتۇر-تۇرىمەن بىرلەسىپ  قاۋىمداسىپ بىرگە…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  ۇلتارالىق تاتۋلىق

  قازىرگى جاھاندانۋدىڭ ءۇردىس العان شاعىندا، ءبىر عانا ۇلتتىڭ  مەملەكەت قۇرۋى  ءىس جۇزىندە ىسكە اسپاق تۇگىلى، ميعا دا سيمايدى. جەر جۇزىندەگى…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  دىنارالىق تاتۋلىق

  ادامزاتتىڭ مامىراجاي تىنىشتىقتا باقىتتى ءومىر سۇرۋىنە دۇنيە مولشىلىعى، وتباسىنداعى تاتۋلىق جانە ۇلتارالىق جاراستىقپەن بىرگە، دىنارالىق تاتۋلىقتىڭ دا ىقپالى ەرەكشە.  مەملەكەت…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  حارامنان قاشىق بولايىق

  ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. «ءمايدا» س. 3-ا: «بۇگىن دىندەرىڭدى جانە نىعمەتىمدى تولىقتىردىم. سونداي-اق سەندەرگە يسلام ءدىنىن قوشتاپ ۇناتتىم»، دەلىنسە پايعامبارىمىز (وعان اللانىڭ سالاۋاتى…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  ءناپسى تاربيەسى

  اللانىڭ جاراتقاندارىنىڭ ءبارى ءتىرى. ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. جاراتۋشى جالعىز راببىمىز، قاسيەتتى قۇران كارىمنىڭ «احزاپ» س.70-ا: «راس، ءبىز اماناتتى (پارىزداردى، شاريعات مىندەتتەرىن) كوك…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  مەشىتتەگى يگى ىستەر

  ءبيسميللااھير-ءروحماانير-روحيم. جاڭا كىرگەن جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ ءبىرىنشى جۇماسى. تاڭ نامازىنان كەيىن جۋىنىپ-شايىنىپ، جۇما نامازىن مەشىتتە جاماعاتپەن بىرگە اتقارۋعا مەشىتكە كەلىپ،…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  ناماز وقىپ ۇيرەنەيىك

  قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءدىن ىستەرى جəنە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ وڭ قورىتىندىسى 09.11.2017 №14-06-13/4-568 بەرىلگەن. دايىنداعان: اۋدانباي قاجى احمەتجانۇلى. ناماز وقىپ ۇيرەنەيىك «مەنى ەسكە…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  اراب ءالىپبيىن ۇيرەنۋشىلەرگە كومەكشى قۇرال

  اللاھقا شۇكىرشىلىك، تاۋەلسىزدىك العاننان بەرگى از ۋاقىتتىڭ ىشىندە ەلىمىزدە بىرنەشە ءدىني وقۋ ورىندارى اشىلىپ، ولاردان ءدىن ءىلىمىن مەڭگەرگەن ءبىلىمدى ءدىندارلار…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  سابىر مەن بايسالدىلىق

  پايعامبارىمىزدان قىسقا دا نۇسقا جاۋاپتار بۇل حاديس حاليد ب.ۋاليدتەن ريۋايات ەتىلۋدە. ول حازرەتى پايعامبارعا  (س.ا.س.) ءبىر ءباداۋيدىڭ قويعان سۇراقتارى مەن…

  تولىعىراق وقۋ »
 • عاقليات

  شابدالى

  قالاداعى جاڭابازارعا جاقىن، ق.بايماعانبەتوۆ كوشەسىندە، جەر ۇيدە تۇرامىز. شاعىن عانا، تۇيىق كوشە. بىردە، جۇمىستان ەرتەرەك ۇيگە كەلسەم، اپام (انامىز تولەۋ…

  تولىعىراق وقۋ »