Насаб-нама

Шажараи насабнома

Муқаддима матни  (Араб тилидан таржима)

-Эй, илохим! Бизнинг мурод мақсадимизни муяссар айлагувчи гунохларимизни кечувчи Рахимдил зод Узингсан.

-Илохим! Барчамиз сенга қуллуқ қиламыз. Иложсиз нарсанинг сабабига йул курсатувчи ва барча тусиқларни дафъ этувчи ягона Узингсан. Эй, Алох! Азаматинг Буюклиги учун фақат сен хохлаган нарса амалга ошиши муқаррардир.

-Аллохга хамду санолар булсин!

Яратган хар бир нарсаси асосий таянчга эга булганлиги учун Ахли Байт аъзоларига нисбатан хурмат ва эътиборда булишни хамда одам (а.с.) тупроқдан яралиши пайтида жойлади. Улуг зотлар сахифаси, Хотамул-Анбиё саллалоху алейхи ва Олихиннинг вужуди билан кенгайтирилди. Аллоху таалло у зотларни гунох ишларида асраб поклади. Шу жихатдан жами бандалар учун уларни улуғлаб, хурматда булишларини буюрди.

-Хамду сано ва дуруд муборака сунгида, жаноб Хазрати  Саид оқибати Махмуд яни Абдулқосим шохларнинг шохи (с.а.в.) ва Олихи ва асхобихи ажмаъийдан намоён булдики, улуг зотларнинг хулқ атвори ва сифатлари Хазрати арбоблар пешвосига қаробат ришталарининг уланишига далолатдир куркам хулқ мухофазасига риоя қилиш хос кишиларнинг одоби хисобланади. Оли Байт ва асхоблар мартабасини химоя қилиш Малик Ваххоб (Аллох) хар кимга хам насиб этмаган. Хазрати рисолат панох (с.а.в.) ва Олихи ажмаъинларга нисбатан мухаббатда булиши самимий иймондорлин нишонидир. Адоватда  булиш кудир белгиси ва заломатдир. Аллох асрасин! У зотларнинг кетма-кет маноқиблари белгилангандир. Улуғларини шарафлаб, қулларидан буса олиш ризолик топишдир. Яхши киши булмаганларни ёмон  куриш дуста хусуматда булиш кабидур. Саиду Садотлар нури дийдамиз, зилёндан саоматдурлар. Чунки, Мухаммадга хурмат ва Алига иззат юзасидандир. «Яхшиларни Аллох учун, ёмонларни Мен учун дуст тутингизлар» – дер эдилар. Уларга нисбатан адоватда булиш, захри қотилдир. Захарланган жон қулф билан захарланган хамирга ухшайди. Оқибати куфронга айланади.

Шарият салтанатидаги уммат уламолари бир овоздан фармон бердилар: «кимнинг заррача адовати ва уларга нисбатан ғазаби булса, қуфирга хукум этилади»- деб тасдиқладилар.

Шундан маълум буладики мухаккики раббоний ва алломалар (қуддиса сирруху) ушбу масъала «лаънатни» хамзиёда қилдилар. Шум курган ва тахқирлащда давом этувчиларга нисбатан шундай деганлар;

Байт: Сулиб сунган нихол ташналигини қайтариш онсон иш эмас, чунки ул зот рисолат боғистонида сарми қомат топган. (камолот топган).

Нохақлар учун онсон эмас рост сузни айтганни бошидан жудо қилиши.  Гар рухул-амин У зот бешигин тебратган булса,  вафотидан сунг хар заррадин офаринлар нидоси келур. худо назари тушган пахлавону ансор ходимларининг хурматини уринга куйувчи.

-мутавотир Хадис ва китобларда қайд қилинган маъно ва ривоятларга биноан умматнинг чороған чироғи Хазрати Имом Аъзам рахматуллохи алайхи ул зотларни хурмат ва иззат килиш бобида, барча мусилмонларга «фарз» деган.  мухаббатларини изхор килиб юриш вожиб амаллардан дедилар.

Хурматсизлик курсатишдан четланишва барча холатларда уз нафсиниортга олиб юришлар, энг афзал тоат хисобланади.

Уларга ғазаб килиш катта гунохдан ортик ва меъёрдан ташқари ёмонликни бадтаридур. Энг мухум ушр ва Хирож мажбуриятидан озотдурлар. Тирикчиликка зарур булган харажатлар байт ал-мол (давлат бюджети) хисобидан булишини манъ этилмаслиги лозим бу хақдаги маълумот  ва ривоятлар жуда куп айтилган.

Икки сахихайинда (бухари ва Муслим асари) ва «Мушкот» (хадислар туплами) китобнинг «Маноқибу Ахли-байт» бобида.  Баъзи мубтабир китобларида келген хадислардан базиларини келтирамиз.

-Рассуллох (с.а.в.) дедмлар: Мухаммад Ахли Байтгамухаббатда вафот булган киши ахли Суннат вал – жамоатда эмасми? Мухаммад Ахли Байтга ғазаб билан утган банданинг пешонасига Қиёмат куни «Алохнинг рахматидан ноумид банда»-деб, ёзиб қуйилади.

Ким, Мухаммад хонадони (Ахли Байти)га накфратда улса, қофир холда кетади. Ёки, Мухаммад хонадони Ахлига ғазабда утса, жаннат хидини хам хидламайди.

-Ва «Фатовои аз-зайния» да келган ривоятлардан;

-«Насобномаи хазрат Амируль-Муминин ва Имомул-муттакқин Асадуллов, машхур булган номи мубораклари Али разиоллоху таоло анху. Лақаблари Абдулхасан. Отаарининг исми Абу Толип. Оналарининг исми Фотима бинти Асаддур».

-Насобномаи хазрат Имом Мухаммад ханфия, оталари Али Караммоллоху Важхаху ва оналари Биби Ханафия бинти подшохи қалъаи Хайбар эди.

-Насабномаи хазрат Абдулфатох Шайх, оталари Имом Мухаммад Ханфия. Ва оналари Биби Шамсия бинти Хазрати Усмон зунурай (р.а) дурлар.

-Насабномаи Абдужалил Шайх, оталари Абдулфаттох Шайх ва оналари Биби Саййда Хазрати Маъоз ибн Жабал (р.а) қизларидур.

-Насабномаи Хазрати Абдулжаббор Боб, оталари Абдужалил Шайхдур.

-Насабномаи Хазрати Абдулқаххор Боб, оталари Хазрати Абдулжаббор Боб.

Хазрати Абдулқаххор Бобдан икки фарзанд Абдурахмон Боб ва Абдурахим Боб. Абдурахмон Бобдан икки фарзанд, Исхоқ Боб ва Абдужалил Боб (Хурсоний хужалар)

-Насабномаи Хазрати Исхоқ Боб; оталари Хазрати Абдурахмон Боб.

-Насабномаи  Хазрати Хорун Шайх, оталари Исхоқ Боб, Мусо Шайх оталари Хорун Шайх.

-Насабномаи Исмоил Шайх, оталари Мусо Шайх.

– Насабномаи Умар Шайх, оталари Исмоил Шайх.

-Насабномаи Хусайин Шайх, оталари Умар Шайх.

– Насабномаи Хазрати Усмон Шайх, оталари Хусайин Шайх.

– Насабномаи Мухаммад Шайх, оталари Хазрати Усмон Шайх

-Насабномаи Хазрати Ифтихор Шайх, оталари Хазрати махмуд Шайхдур.

-Насабномаи Хазрати Иброхим Шайх, оталари Ифтихор Шайх.

Иброхим Шайхдан икки уғил Маъруф ва машхур булган Хазрати  Кул Хужа Ахмат кутбул –актоб ва жахрия (сулук) жумлаи шайхлар сарвари эдилар.

Биродар Зотларидан бирини Хазрати Садр хужа дер эдилар.

Биродар Зотларидан бирини Хазрати САдр хужа дер эдилар. Насабномаи хазрати Садр Хужа, оталари Хазрати Ибрахим ота ва оналари Тоғой Бича эди. Лақаблари Биби Қорасоч она булиб Хазрати Шайх Умар боғистонининг синглиси эди.

Насабномаи Хазрати Садр Хужадан икки уғул; Хазрати Малик ота ва Хазрати Хужа Мухаммад Донишманд эди.

-Хазрати Хужа мухаммад Донишманд эса, Хазрати Мухиддин Шайх Хужа уғлидур.

-Насабномаи мухиддин Шайх, Хазрати Алоуддин Шайх уғлидур ва Сифат Хужа (…) Ота нур. Марқадларнинг макони «(қора…) Чашмагирдаст» хужа эди.

Насабномаи Хазрат Алоуддин Шайх, Хужа хазрат Жамолуддин Шайхдур.

Насабномаи Хазрат Жамоллиддин Шайх, Хазрат Камолуддин Шайх Хужа уғли ва Сифати Хужа башоиш эди.

-Насабномаи Насабномаи Хазрати Камолуддин Шайх, Хазрат Назруддин Шайх Хужа уғли.

Насабномаи Насруддин Шайх, Хабибулло Шайх Хужа уғли.

Насабномаи Хабибулла Шайх, Убайдулло Шайх Хужа уғли.

Насабномаи Убайдулло Шайхнинг уғли: Хужа Мухаммад Шайх ва Хужа Махмуд Шайх эди.

Насабномаи Хужа мухаммад Шайх, Хужа Исмоил Шайх Хужа уғли.

Насабномаи Хужа Қосим Шайх Хужадан икки уғли: Исо Хужа ва Мусо Хужа:

Насабномаи Мусо Хужа, Хоким Хужа Хужанинг уғли.

Насабномаи Хоким Хужа, Ахмад  Хужа Хужанинг уғли.

Насабномаи Ахмад Хужа, Арслон Хужа Хужанинг уғли.

Насабномаи Арслон Хужа Хужадан икки уғли;  Абдурахмон Хужа ва Абдрахим Хужа.

Насабномаи Абдурахим Хужа, Абдулжалил Хужа Хужауғли.

Насабномаи Абдулжалил Хужа, Иброхим Хужа Хужа уғли.

Насабномаи Иброхим Хужа, Хужа Розиқ Хужа уғли. Розиқ Хужа Хужадан икки уғлил; Абдулмумин Хужа ва Абдусаттор хужа. Унинг уғли Хонхужа ва ундан уғли Ойхужа, унинг уғли Тоғой Хужа ва Хужа уғли Мухаммад Алихужа. У зотнинг уғли Тойхужа ва унинг уғли Бойхужа ва унинг уғли Жонхужа Халифа. У Хужанинг уғли Ибрахимхужа. Хужанинг уч уғли бор эди; Саид Ғани, Мағриб ва Саидвали. Мағрибтан Саидкарим. Абдулмумин Хужадан Яратганқули Шайх. Саид Ғани уғли Сайид Ахмад. Унинг уғли Бахтжон хужа. Байхужадан Омонхужа, ундан Қултой, ундан Махкам Айим бусун. (ва 10 та мухр босилган).

1………..?

2.Абдулазизхон ибн Абдуллхон.

3.Субхонқули Хон.

4.Амир Саид Шох ибн…

5.Амир Алихон ибн … Хон

6.Пир Мухаммадхон ибн Алихон…

7.Исо Хужа Қози Калом ибн Мухаммад Хужа… Али

Бұл шежіренің аудармасын, осыдан біраз бұрын Ысқақ баб ұрпақтары Ас берген кезде бір бауырымыз табыстаған еді. Өкінішке қарай,  сол жолғы жазбалар, Насабнама иесінің деректері жазылған  мәліметтерді жоғалтып алдым. Ал қолымда қалған өзбек тіліне аударылған  Насабнаманың  түп нұсқасы  Ташкент қаласында бәр әулеттің ақсақалының қолында сақтаулы тұр. Олардың  аталары Ташкенттегі алғашқы мешіт ашқан атақты қожасы ретінде есте қалған екен.  

Ұқсас мақалалар

4 пікір

  1. Осы шежиреге уксас шежире бизде де бар, бирак печаты жок. Ол жерде де бас жагында осы сиякты болып келеди, бирак сонында Корасандар туралы жазылган.

  2. ассалому алейкум.
    Насабномадаги барча муҳрлар нотўғри ўқилган экан. Бундай ҳато сайтга қуўйилган бошқа насабномаларни ўқишда ҳам учрайди.

  3. Бизнинг авлод хам хуросон хужалардан деб эшитдим отамдан отамнинг отаси махмуд хужа унинг отаси мустафо хужа булган экан туркистон томонларда авлодларимиз бор дейишган лекин хаварлашилмайди бобомдан кейин биз тошкент вилояти чиноз туманида истикомад киламиз мен утмишдаги авлодларимни билмокчиман ердам берилар

Пікір қалдыру

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

Back to top button